BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr XIX/73/04

z dnia: 17 marca 2004 r
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.
Na podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi( Dz. U. z 2001r. Nr 128, poz. 1401 z 2002 r. nr 147, poz.1231, nr 167, poz. 1372, u c h w a l a się , co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz
Załącznik
do uchwały nr XIX/73/04
Rady Gminy Wizna
z dnia 17 marca 2004r.


GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
na rok 2004

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest podstawowym dokumentem określającym zakres i formę realizacji działań na terenie Gminy. Ma na celu tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych do zapobiegania powstawaniu nowych problemów alkoholowych , zmniejszeniu tych, które aktualnie występują oraz zwiększeniu zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. Gminny Program będzie oparty na podstawowych zadaniach , które nakreślił ustawodawca.
Analiza i diagnoza stanu sytuacji w gminie w zakresie problemów
alkoholowych związanych z nadużywaniem alkoholu uwzględniająca :

1/ ilość osób podejmujących leczenie - 2,
2/ilość osób objętych bezpośrednią pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej – 215,
3/ ilość dzieci z rodzin alkoholowych, które korzystają z różnych form pomocy-32,
4/ilość interwencji w zdarzeniach z udziałem osób nietrzeźwych - 57,
5/ilość wykroczeń i przestępstw w stanie po spożyciu alkoholu – 46,
6/ ilość przewiezionych do izby wytrzeźwień – 15,
7/ilość osób po spożyciu alkoholu przewiezionych do miejsca zamieszkania- 12.

stan bazy i usług związanych z terapią osób uzależnionych i ich rodzin.
W Gminie obecnie funkcjonuje punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym czynny w co drugą środę miesiąca w godzinach od 15 – 17 gdzie przyjmuje psycholog kliniczny .
Zakres działalności punktu to przeprowadzanie rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu i uzależnionymi oraz ich rodzinami wzywanymi przez komisje jak też zgłaszającymi się z własnej inicjatywy.
Na terenie gminy brak jest poradni odwykowej . Pacjenci z terenu Gminy mogą korzystać z fachowej pomocy Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.
Dwa razy w miesiącu prowadzi zajęcia pedagog specjalny w świetlicy wiejskiej dla dzieci z rodzin patologicznych.

Realizatorzy gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych :

1/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
2/Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3/Pełnomocnik powołany przez Wójta Gminy do realizacji programu.
CELE :.

1. Zmniejszenie ilości osób uzależnionych i nadużywających alkoholu.
2. Podwyższenie progu inicjacji alkoholowej .
3. Wzrost świadomości wśród mieszkańców Gminy odnośnie skutków picia.

Zadanie 1
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu poprzez :
1/Udzielanie informacji o możliwości podjęcia leczenia,
2/ Wyjazd osób uzależnionych i ich rodzin do ośrodków terapeutycznych,
3/ Finansowanie kosztów leczenia dla osób uzależnionych i współuzależnionych.,
4/ Opłacanie kosztów biegłego,
5/ Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Zadanie 2
Udzielanie rodzinom , w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej prawnej ,a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz wspomagania materialnego.
W tym zakresie przewiduje się :
1/Prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego dla ofiar przemocy,
który został utworzony na bazie punktu konsultacyjnego dla osób
uzależnionych/ finansowanie jego działalności oraz zakup niezbędnego
sprzętu/,
2/ Prowadzenie i finansowanie świetlicy dla dzieci zapewniającej pomoc w
nauce, organizującej czas wolny dzieci zagrożonych alkoholizmem,
3./Ustawienie specjalnej skrzynki na pisemne skargi i pytania od osób
dotkniętych przemocą w rodzinie,
4/ Współpracę z pracownikami sądu rodzinnego i psychologiem,
5/Organizację pomocy dzieciom rodzin dotkniętych problemem alkoholowym,
6/ Organizowanie spotkań w szkołach z pielęgniarką,
7/Organizowanie i finansowanie szkoleń /GKRPA/.

Zadanie 3
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. :
Planuje się organizowanie i prowadzenie :
1/Programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych i gimnazjum,
2/Rozpoznawania problematyki trzeźwościowej wśród uczniów - ankieta,
3/Mini wykładów i pogadanek z psychologiem,
4/Organizowanie konkursów z nagrodami o tematyce antyalkoholowej,
5/ Wsparcie finansowe przedsięwzięć mających na celu propagowanie wśród
dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu bez
alkoholu poprze organizowanie obozów letnich i zimowych,
6/ Promocja, organizowanie oraz dofinansowanie różnych form działalności
kulturalnej ,rekreacyjnej, sportowej propagującej życie bez alkoholu,
7/ Podejmowanie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych,
8/ Ograniczenie możliwości zakupu i spożycia alkoholu przez osoby
niepełnoletnie poprze kontrole placówek handlowych.

Zadanie 4.
Wspomaganie działalności instytucji, organizacji, stowarzyszeń osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych :

Wspieranie inicjatyw przeciwalkoholowych po przedłożeniu programu działań lub wniosków przez instytucje, organizacje, stowarzyszenia i osoby fizyczne/ program działań opiniuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , zaś analizuje i ocenia Pełnomocnik powołany przez Wójta Gminy do realizacji programu.

Realizacja tego zadania powinna oznaczać:
1/ Wspieranie organizacji pozarządowych zaangażowanych w działalność na rzecz
społeczności lokalnej.
2/ Wspomaganie i finansowanie działalności stowarzyszeń i osób fizycznych zajmujących
się wychowaniem młodzieży z rodzin „zagrożonych” tj. klub sportowy, .
3/ Koordynowanie działań związanych z uchwałami Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych/ wydawanie opinii co do zgodności lokalizacji punktów
sprzedaży/.

Zadanie 5
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Realizacja tego zadania powinna oznaczać:
1/ Wnioskowaniu o wszczęcie postępowania karnego w stosunku do osób i
instytucji, które reklamują i promują napoje alkoholowe.
2/ Cofanie zezwolenia na handel napojami alkoholowymi w przypadku
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym i
niepełnoletnim, na kredyt lub pod zastaw.

Mając na uwadze treść art. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obligującymi m.in. do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia dostępności do alkoholu uznaje się za zasadne :
1/ ustalić maksymalną liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu/ z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży w miejscu sprzedaży w ilości 14 punktów.
2/ Nie wydawać zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
obiektów i w miejscach określonych w przepisach ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi a także odległości 100 m od
granicy tych obiektów i miejsc licząc w linii prostej.Realizacja zadań
poprzez : stworzenie przychylności i wsparcia lokalnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych a zwłaszcza :
1/ Wspomaganie działalności instytucji, organizacji ,stowarzyszeń i osób
fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
2/ Finansowanie kosztów funkcjonowania punktu konsultacyjnego oraz
świetlicy prowadzącej zajęcia / materiały biurowe i artykuły spożywcze.
3/Udzielanie zapomóg dla osób leczących się.
4/ Pomoc materialna dla dzieci z rodzin patologicznych/ organizowanie kolonii
obozów zimowych, zakup książek/ .
5/ Wynagrodzenie ryczałtowe dla opiekunów świetlic socjoterapeutycznych.
6/ Wypłacanie wynagrodzenia ryczałtowego dla pełnomocnika Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1.Członkom Gminnej Komisji za udział w posiedzeniach oraz przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie określonym w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeprowadzanie rozmów z osobami uzależnionymi podczas dyżurów w punkcie konsultacyjnym określa się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 90,00zł obejmujące także zwrot kosztów podróży
.
postanowienia końcowe :
Środki , które będą zabezpieczały realizację wyżej wymienionych przedsięwzięć będą pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych .
Za ustalenie szczegółowego harmonogramu i terminów realizacji zadań wynikających z niniejszego programu odpowiedzialny jest Wójt Gminy.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala szczegółowy zakres działań wynikających z Gminnego Programu wnioskując jednocześnie o przeznaczenie na ten cel środków w budżecie gminy , a po uchwaleniu budżetu koryguje plan działań wskazując sposób jego realizacji.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 20 kwi 2004 07:44
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1824 razy