BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Z a r z ą d z e n i e Nr 62/04

z dnia: 20 kwietnia 2004r.
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz .984 , Nr 153,poz 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz. 1568 / zarządza się co następuje :

§ 1

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XIX sesji Rady Gminy w sprawach :

1. udzielenia absolutorium ,
2.ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy,
3. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wizna.
4.w sprawie odwołania Sekretarza Gminy.
5. uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia sporządzania i przedstawiania sprawozdania Wójta Gminy Wizna na sesjach Rady Gminy.
6.zmian w Statucie Gminy Wizna .

§ 2
1. Upoważnia się :
1/ Przewodniczącego Rady do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów
uchwał wymienionych w § 1 pkt.1-2 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich
podjęcia
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się osobie wymienionej w § 2 ust. 1.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt

Jan Olszewski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 28 kwi 2004 09:54
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1723 razy