BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 64 / 04

z dnia: z dnia 17 maja 2004 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
UCHWAŁA Nr

ZARZĄDZENIE Nr 64 / 04

Wójta  Gminy Wizna

z dnia  17 maja  2004 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

 

             

 Na podstawie art.128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. Nr  z 2003r. Nr 15 poz.148, z późniejszymi zmianami), WÓJT  GMINY  zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

1. Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę  90.766,- zł

     w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

 

    

 dział  852 -  Pomoc społeczna  o kwotę 90.766,- zł;

 

rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  społeczne

              w tym:

          § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminie  o kwotę 46.244,-

     

rozdz. 85216 – zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze  

             w tym:

          § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminie  o kwotę 44.522,- zł,-

   

 

  1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę  465.242,- zł

     w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

 

dział  852 -  Pomoc społeczna  o kwotę 465.242,- zł;

     

rozdz. 85212 – świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  w tym:

          § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminie  o kwotę 465.242,-

 

 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 90.766,- zł.

    w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

    

     dział 852 Pomoc  społeczna  o kwotę 90.766,- zł;

  

   rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne       

    § - 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 46.244,- zł.

  

 

 rozdz. 85216 – zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze         

    § - 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 44.522,- zł.

 

       

 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 465.242,- zł

    w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

    

    

dział 852 Pomoc  społeczna  o kwotę 465.242,- zł;

      rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 465.242,- zł w tym:

 

               §  3110 – świadczenia społeczne o kwotę 440.938,- zł.

           

            § 4010  -  wynagrodzenia pracowników o kwotę 5.595,- zł;

            § 4110  -  składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 15.965,- zł;

            §  4120   -  składki na Fundusz Pracy o kwotę 137,- zł;

            § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 252,- zł;

            § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.355,- zł.

 

3. Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w ramach danego działu na kwotę 26.573,- zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.   

 

 4. W związku z wprowadzonymi zmianami załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XIX/71/04 z dnia 17 marca 2004r.w sprawie budżetu gminy na 2004r.  pn.”Dochody i wydatki związane z realizacja zadań zleconych „ otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.   

  

5.Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

 

DOCHODY – 6. 534. 277,- 

WYDATKI – 6. 928. 913,- zł

 

§ 2.

 

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół               w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

                                                                        

                                                                            § 3.

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta  Nr 64 /04 z dnia 17.05.2004r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDATKI  BUDŻETOWE

 

 

 

 

 

 

 

przeniesienia

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMNIEJSZENIA

ZWIĘKSZENIA

Dział

Rozdz.

paragr.

Kwota

Dział

Rozdz.

paragr.

Kwota

 

 

4810

       12 173,00   

 

 

4580

         1 173,00   

 

75818

 

       12 173,00   

 

75814

 

         1 173,00   

758

 

 

       12 173,00   

758

 

 

         1 173,00   

 

 

 

 

 

 

4300

       10 400,00   

 

 

 

 

 

75412

 

       10 400,00   

 

 

 

 

754

 

 

       10 400,00   

 

 

 

 

 

 

4270

       10 000,00   

 

 

 

 

 

80110

 

       10 000,00   

 

 

 

 

801

 

 

       10 000,00   

 

 

4210

         9 400,00   

 

 

 

 

 

75412

 

         9 400,00   

 

 

 

 

754

 

 

         9 400,00   

 

 

 

 

 

 

4300

         5 000,00   

 

 

4300

         5 000,00   

 

92109

 

         5 000,00   

 

92195

 

         5 000,00   

921

 

 

         5 000,00   

921

 

 

         5 000,00   

 

ogółem:

 

   26 573,00   

 

ogółem:

 

   26 573,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 7 cze 2004 13:35
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1910 razy