BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 66 / 04

z dnia: 31 maja 2004 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Na podstawie art.128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. Nr z 2003r. Nr 15 poz.148, z późniejszymi zmianami), WÓJT GMINY zarządza, co następuje:

§ 1


1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 25. 452,- zł
w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1. 846,- zł

rozdz. 80101 – szkoły podstawowe
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.846,- zł;

dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 23. 606,- zł;

rozdz. 85212 – świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminie o kwotę 23.606,- zł


2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 25.452,- zł
w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1. 846,- zł

rozdz. 80101 – szkoły podstawowe
§ 3240 - Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 1.846,- zł;

dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 23.606,- zł;

rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 23.606,- zł w tym:

§ 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 22.891,- zł.
§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 715,- zł.

3. W związku z wprowadzonymi zmianami załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XIX/71/04 z dnia 17 marca 2004r.w sprawie budżetu gminy na 2004r. pn.”Dochody i wydatki związane z realizacja zadań zleconych „ otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5.Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

DOCHODY – 6. 559. 729,- zł
WYDATKI – 6. 954. 365,- zł

§ 2.

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 15 lip 2004 12:26
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1693 razy