BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXII/82/04

z dnia: 15 lipca 2004 r.
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2004 -2014 oraz Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.
Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 r,Nr 23, poz.220, Nr 62 , poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214,poz.1806 , Nr 152, poz. 1271 z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568),art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz.627, z 2001 r.Nr 115, poz.1229, z 2002 r Nr 74,poz.676, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271, nr 233, poz.1957, z 2003 r.Nr 46,poz.392, Nr 80, poz.717 i 721, Nr 162, poz.1568, Nr 175, poz.1693 i Nr 190, poz.1865, Nr 217, poz.2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz.464 )oraz art.14 ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U.nr 62 poz.628 z 2002 r. Nr 41 poz.365, Nr 113, poz.784, Nr 199,poz.1671, z 2003 r. Nr 7 poz. 78 ) uchwala się, co następuje :

§ .1Uchwala się Gminny Program Ochrony środowiska na lata 2004 – 2014 oraz stanowiący jego integralną część „Gminny Plan Gospodarki Odpadami „ w brzmieniu określonym w załącznikach do uchwały
§ .2Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawiania co 2 lata raportu z wykonania programu określonego w § 1 uchwały zgodnie ze szczegółowymi przepisami.
§ .3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 17 sie 2004 11:58
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1761 razy