BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXII/ 84 /04

z dnia: 15 lipca 2004 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy.
Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z2000r.Nr71,poz. 838 zm. : Nr 12, poz. 136, z 2001r. Nr 125, poz. 1371, z 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826, z 2003r. Nr 80 poz. 717 i 721, Nr 200, poz. 1953, Nr 200, poz.1953, Nr 217, poz.2124, Nr 200, poz.1953) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. : z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2002r. Nr 153, poz.1271, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłaty za zajęcie jednego m2 pasa drogowego dróg gminnych w celu:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,utrzymaniemiochroną dróg,
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1- 3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celach, o których mowa w §1 pkt 1 i pkt 4 określa się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu do 20% szerokości jezdni – 1,50 zł,
2) przy zajęciu od 20% do 50% szerokości jezdni – 2,50zł,
3) przy zajęciu powyżej 50% szerokości jezdni, do całkowitego zajęcia jezdni – 4,00 zł.
2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, wjazdów, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych, a dla pozostałych elementów pasa drogowego (pobocze) ustala się stawkę opłat za jeden m2 pasa drogowego w wysokości – 1,00zł.
3. Za zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niż 24 godziny stosuje się stawki takie jak za zajęcie pasa drogowego za jeden dzień.

§ .1§ 3. 1. Ustala się następujące stawki rocznych opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych zajętej przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w § 1 pkt. 2.
1) w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym - 7,50zł ,
2) w pasie drogowym w obszarze zabudowanym - 20,00zł ,
3) na obiekcie mostowym – 100,00zł.
2. Stawki opłat za umieszczenie urządzenia lub obiektu ulegną podwyższeniu o 100% w przypadku umieszczenia urządzenia w jezdni.
3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczania urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 3 :
1) za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego w terenie zabudowanym i poza terenem zabudowanym - 0,30 zł/1mkw/doba
2) za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy tymczasowego stoiska handlowego - 1,00zł/1 mkw/doba
3) za 1 m2 powierzchni reklamy - 1,00zł/1 mkw/doba

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 17 sie 2004 12:08
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2025 razy