BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

GK.6220.5.2014/RS                                 Wizna, dnia 8 grudnia 2014 r.

  

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

            Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 z późn. zm.) oraz w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 8 grudnia 2014 r. na wniosek złożony przez Gminę Wizna ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, 18 – 430 Wizna dn. 5.12.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 105622B przez wieś Zanklewo, odcinek w km roboczym 0+000 - 1+612,56 gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie” na działce istniejącego pasa drogowego nr 594 i działkach nr 421, 424, 426, 428, 366, 405, 406, 407, 408, 409/2, 447, 450, 457/6, 460, 463, 468, 471, 474, 477, 480, 483, 486, 489, 492, 495, 498, 501, 504, 508, 511, 514/1, 514/2, 535, 538, 541/2, 541/1, 544, 555, 556 do podziału i przejęcia pod pas drogowy w obrębie ewidencyjnym Zanklewo.
            Jednocześnie informuje się, iż strony zgodnie z art. 10 Kpa mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania, zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, pokój nr 11, w godz. od 8:00 do 12:30.
           Skutek  doręczenia następuje po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego zawiadomienia.

                                                                         wz. Wójta
                                                                       
mgr Józef Gawroński
                                                                          
Sekretarz Gminy

Data powstania: wtorek, 9 gru 2014 08:14
Data opublikowania: wtorek, 9 gru 2014 08:19
Data przejścia do archiwum: środa, 23 gru 2015 11:20
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1493 razy