BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                                                Wizna, dnia 08 lutego 2018 r.

Wójt Gminy Wizna
pl.
kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna

GK.6733.2.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Wizna

 

       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), w związku  z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz.U. z 2017r., poz. 1257),

zawiadamiam

o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, której przedmiotem jest: budowie sieci energetycznej – linii napowietrznej niskiego napięcia nN-0,4kV, na słupach o wysokości – do 13,5m (po dokonaniu częściowej rozbiórki istniejącej linii energetycznej niskiego napięcia), planowanej do realizacji na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 732, 779, 358, 359/2, 331/2, 532, 1041, 1451, 1449, 1448/2, 1448/1, 1447, 1434/2, 1434/1, położonym w miejscowości Wizna, gmina Wizna, przez:

  1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku, Delegatura w Łomży – postanowienie znak: Ł.5151.22.2018.ET z dnia 23 stycznia 2018 r.
  2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych w Łomży – postanowienie znak: WSTII.612.1.1.2018.RŚ z dnia 24 stycznia 2018 r.
  3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku – postanowienie znak: O.BI.Z-3.4351.27.2018.MP z dnia 25 stycznia 2018 r.
  4. Starostwo Powiatowe w Łomży – postanowienie znak: GN-I.673.33.2018 z dnia 2 lutego 2018r.

        W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. postanowienia oraz aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.

Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                                              

                                                                                                    Z up. Wójta           
                                                                                      mgr inż. Elżbieta Stankiewicz
                                                                                              Referatu Inwestycji,
                                                                                   Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa