BIP Gminy Wizna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                                                Wizna, dnia  21 lutego 2018 r.

Wójt Gminy Wizna                                                            
kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna

GK.6733.4.2018

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WIZNA

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017r., poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek T-Mobile Polska S.A. z siedzibą: ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej pn. „26662_Zanklewo”, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obejmującej:
   - wieżę o konstrukcji stalowej i maksymalnej wysokości 54,5m n.p.t.,
   - instalację radiokomunikacyjną emitującą pola elektromagnetyczne, których wypadkowa  
     równoważna moc promieniowana izotropowo zawiera się w przedziale 5000W - 10000W, w
     tym trzy anteny sektorowe i jedna antena paraboliczna (radiolinia),
   - urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze zlokalizowane u podstawy wieży,
   - utwardzenie i ogrodzenie terenu,

planowanego do realizacji, na terenie obejmującym część działki o nr ewid. 469/2, położonym w miejscowości Zanklewo (obręb ewid. Nr 0024 Zanklewo), gmina Wizna.

           W związku z powyższym informuje się, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać pod podanym wyżej adresem.

           Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez: zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wizna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna i wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Zanklewo.

            Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                  Z up. Wójta
                                                                                   mgr inż. Elżbieta Stankiewicz
                                                                                    Kierownik Referatu Inwestycji,
                                                                                  Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa