BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji

Wójt Gminy Wizna                                                                   Wizna, dnia 26 lutego 2018 r.
kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna
                                                          

GK.6733.2.2018

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Wizna

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamiam

o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, której przedmiotem jest: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN-15kV z linią światłowodową do sterowania i nadzoru urządzeń elektroenergetycznych, planowanej do realizacji na terenie gminy Wizna, obejmującym:
a) działki o nr ewid.: 38, 263, 39, 1/1, 1/2, 47, 1041, 460, 1678, 1428, 1040/1, 1040/2, 1410/1, 1410/2, 1411, 532, 361, 331/2, 779 (obręb ewid. Nr 0022 Wizna),
b) działkę o nr ewid.: 217 (obręb Nr 0014 Rutki),
c) działkę o nr ewid.: 117 (obręb Nr 0008 Męczki),
d) działkę o nr ewid.: 54 (obręb Nr 0001 Boguszki),

przez:
1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku, Delegatura w Łomży – postanowienie znak: Ł.5151.27.2018.ET z dnia 14 lutego 2018 r.

2. Starostwo Powiatowe w Łomży – postanowienie znak: GN-I.673.63.2018 z dnia
14 lutego 2018 r.

            W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. postanowień oraz aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.

Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                     Z up. Wójta
                                                                                           mgr inż. Elżbieta Stankiewicz
                                                                                           Kierownik Referatu Inwestycji,
                                                                                        Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Data powstania: poniedziałek, 26 lut 2018 12:46
Data opublikowania: poniedziałek, 26 lut 2018 13:00
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 651 razy