BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci energetycznej – linii napowietrznej niskiego napięcia nN-0,4kV

Wójt Gminy Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna

GK.6733.2.2017                                                                         Wizna, dnia 28 lutego 2018 r. 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WIZNA

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 28 lutego 2018 r. decyzją nr 1/2018 (znak sprawy: GK.6733.2.2017) zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci energetycznej – linii napowietrznej niskiego napięcia nN-0,4kV, na słupach o wysokości – do 13,5m (po dokonaniu częściowej rozbiórki istniejącej linii energetycznej niskiego napięcia), planowanej do realizacji na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 732, 779, 358, 359/2, 331/2, 532, 1041, 1451, 1449, 1448/2, 1448/1, 1447, 1434/2, 1434/1, położonym w miejscowości Wizna, gmina Wizna, prowadzone na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą: ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin.

          W związku z powyższym informuje się, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez: zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wizna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna i wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Wizna I.

         Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                    Z up. Wójta
                                                                                        mgr inż. Elżbieta Stankiewicz
                                                                                        Kierownik Referatu Inwestycji,        
                                                                                      Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa