BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                                               Wizna, dnia 13 marca 2018 r.

Wójt Gminy Wizna                                                           
kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna

GK.6733.5.2018

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WIZNA

 

           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą: ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia nN-0,4kV na słupach o wysokości do 12m, planowanego do realizacji na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 594, 366/1, 405/1, 405/2, 406/2, 407/2, 408/2, 409/6, 597, 448/1, 448/2, 451/2, 454/2, 457/8, 460/2, 463/2, 466, 469/2, 472, 475, 478, 481, 484/2 położonym w miejscowości Zanklewo (obręb ewid. Nr 0024 Zanklewo), gmina Wizna.

            W związku z powyższym informuje się, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać pod podanym wyżej adresem.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez: zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wizna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna i wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Zanklewo.

            Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                 Z up. Wójta
                                                                                    mgr inż. Elżbieta Stankiewicz
                                                                                    Kierownik Referatu Inwestycji,
                                                                                 Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa