BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                                                Wizna, dnia 19 marca 2018 r.

Wójt Gminy Wizna
kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna

GK.6733.2.2018

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WIZNA

           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 19 marca 2018 r. decyzją nr 2/2018 (znak sprawy: GK.6733.2.2018) zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN-15kV z linią światłowodową do sterowania i nadzoru urządzeń elektroenergetycznych, planowanej do realizacji na terenie gminy Wizna, obejmującym:
a) działki o nr ewid.: 38, 263, 39, 1/1, 1/2, 47, 1041, 460, 1678, 1428, 1040/1, 1040/2, 1410/1, 
    1410/2, 1411, 532, 361, 331/2, 779 (obręb ewid. Nr 0022 Wizna),
b) działkę o nr ewid.: 217 (obręb Nr 0014 Rutki),
c) działkę o nr ewid.: 117 (obręb Nr 0008 Męczki),
d) działkę o nr ewid.: 54 (obręb Nr 0001 Boguszki),
prowadzone na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą: ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin.

            W związku z powyższym informuje się, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez: zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wizna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna i wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectw Wizna I, Wizna II, Rutki, Męczki, Boguszki.

            Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                                 

                                                                                                               Z up. Wójta
                                                                                                 mgr inż. Elżbieta Stankiewicz
                                                                                                 Kierownik Referatu Inwestycji,
                                                                                                Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa