BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Biaiymstoku Placówka zamiejscowa w Łomży -,a-400 Łomża, ul. Nowa 2
Urzędu Gminy Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, 18-430 Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie, REGON 000550605, NIP 718-14-29-301.
Kierownikiem Urzędu Gminy Wizna jest Wójt Gminy Wizna Pan Jan Olszewski, wybrany w dniu 10 listopada 2002 roku; obowiązki Wójta Gminy Wizna objął z chwilą złożenia ślubowania na sesji Rady Gminy Wizna w dniu 19 listopada 2002 roku.
Kontrolę w dniach 6, 7, 10 - 12 lipca 2006 roku przeprowadził Wincenty Wacław Walewski starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Prawnym i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 17/06 z dnia 26 czerwca 2006 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru Panią Lidię Stupak.
Przedmiotem kontroli była realizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku publikowania oświadczeń majątkowych w roku 2005 i 2006 do dnia kontroli.
W czasie kontroli wyjaśnień udzielali:
- Skarbnik Gminy Pani Krystyna Szabłowska,
- inspektor Pani Jolanta Napiórkowska,
- inspektor Pani Maria Małgorzata Skrocka.
W toku kontroli ustalono, co następuje:
l. Udostępnianie informacji publicznej.
l) Zasady dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych i korzystania z nich, ustalone w rozdziale 5 statutu gminy Wizna, dalej zwanego statutem, uchwalonego uchwałą Nr VII/43/03 Rady Gminy Wizna, dalej zwanej Radą, z dnia 25 kwietnia 2003 roku i zmienionego uchwałą Nr XX/79/04 Rady z dnia 28 kwietnia 2004 roku (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2003 r. Nr 47, póz. 1021 oraz z 2004 r. Nr 62, póz. 1044) stanowiły: [...] § 20. l. Działalność organów gminy jest jawna, co oznacza prawo obywateli do: l) uzyskiwania informacji, 2) wstępu na sesje Rady, 3) wstępu na posiedzenia Komisji Rady, 4) dostępu do dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych. 2. Uprawnionym do dostępu do dokumentów i korzystania z nich jest każdy zainteresowany. 3. Dysponentem dokumentów jest Kierownik urzędu. Kierownik urzędu jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań, aby dysponować dokumentami publicznymi w formie i postaci nadającej się do udostępniania. 4. l) Udostępnianiu podlegają dokumenty o charakterze urzędowym związane z wykonywaniem zadań publicznych sporządzone w przepisanej formie przez: a) organy gminy, b) organy nadzoru i kontroli nad gminą. 2) Udostępnieniu podlegają w szczególności: a) uchwały Rady Gminy i zarządzenia Wójta, b) wnioski i opinie Komisji Rady Gminy, c) interpelacje i wnioski Radnych, d) protokoły z posiedzeń Rady i Komisji, e) protokoły kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, Najwyższej Izby Kontroli i Urzędu Kontroli Skarbowej, f) akty nadzoru. 5. Dokumenty publiczne są jawne z wyłączeniem tych, co do których wyłączenie jawności wynika z ustaw. 6. Dostęp do dokumentów w sprawach dotyczących interesu strony w postępowaniu administracyjnym regulują właściwe przepisy. 7. Udostępnienie dokumentów publicznych obejmuje prawo do: // bezpłatnego uzyskania informacji o dokumentach, 2) wglądu do dokumentów, 3) możliwości sporządzania notatek i odpisów. 8. Informacji o dokumentach publicznych udziela pracownik
•wskazany przez Kierownika urzędu. Udzielając informacji pracownik -wskazuje uprawnionemu formę w jakiej dany dokument jest udostępniany. Wgląd do dokumentów odbywa się tylko w obecności pracownika urzędu. 9. Wgląd do dokumentów publicznych jest realizowany w formie:
l) powszechnej publikacji, 2) sukcesywnego udostępniania dokumentów do wglądu powszechnego, 3) bezpośredniego udostępniania dokumentu uprawnionemu na j ego wniosek. 10. Powszechnej publikacji dokonuje się w: l) Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, 2) Biuletynie wiadomości lokalnych, 3) tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, 4) tablicach ogłoszeń w sołectwach. Zasady i tryb ogłaszania dokumentów w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego określają właściwe przepisy. W biuletynie wiadomości lokalnych podlegają ogłoszeniu uchwały stanowiące prawo miejscowe. 11. Sukcesywne udostępnienie do wglądu powszechnego dokumentów publicznych następuje drodze wykładania lub wywieszania dokumentów dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych. 12. Sukcesywnemu udostępnianiu podlegają następujące dokumenty: l) uchwały Rady, 2) zarządzenia Wójta, 3) protokoły z sesji Rady. Kierownik urzędu może ustalić rodzaj dokumentów, do których wgląd odbywa się w obecności wyznaczonego pracownika. 13. Bezpośrednie udostępnienie dokumentu publicznego dotyczy tych dokumentów, których udostępnienie nie może być dokonane w formie powszechnej publikacji lub sukcesywnego udostępnienia. Udostępnienia dokonuje się na pisemny wniosek uprawnionego. Udostępnienie następuje niezwłocznie w formie zgodnej z wnioskiem, o ile środki techniczne, którymi dysponuje urząd umożliwiają przekazanie w taki sposób, o jaki wnioskował uprawniony. Jeżeli dokument nie może być udostępniony niezwłocznie, należy podać uprawnionemu przyczynę tej zwłoki i określić termin udostępnienia nie dłuższy niż 7 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dokument nie może być udostępniony w formie zgodnej z wnioskiem uprawnionego, Kierownik urzędu decyduje o innej formie udostępnienia, podając uzasadnienie tego stanu rzeczy. 14. Odmowa udostępnienia dokumentu następuje na piśmie z uzasadnieniem. W przypadku nieudostępnienia dokumentów z tytułu wyłączenia jawności niektórych danych należy podać podstawę i zakres takiego wyłączenia oraz
•wskazać organ lub osobę, która takiego wyłączenia dokonała. 15. Na wniosek uprawnionego Kierownik urzędu lub wyznaczony przez niego pracownik uwierzytelnia kopie przez złożenie podpisu na pieczęci. Dokumentów publicznych podlegających powszechnej publikacji nie uwierzytelnia się. 16. W przypadku, gdy nie jest niezbędne udostępnienie całego dokumentu upoważniony przez Kierownika urzędu pracownik sporządza wyciąg z dokumentu, który podlega uwierzytelnieniu.
Ponadto statut stanowił, że: informacje o zwołaniu sesji Rady umieszcza się w miejscach przeznaczonych do publicznych ogłoszeń co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem obrad (§ 27 ust. 3 statutu); w lokalu, w którym odbywają się sesje Rady należy zapewnić miejsce dla publiczności (§ 34 statutu); sesje Rady są jawne i może w nich uczestniczyć publiczność (§ 37 ust. l i 3 statutu); przewodniczący obrad może nakazać opuszczenie sali osobom spoza Rady, które zakłócają przebieg obrad (§ 38 ust. 5 statutu); posiedzenia komisji Rady są jawne;
informacje o terminie, miejscu i porządku posiedzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna, dalej zwanego Urzędem, na 3 dni przed dniem posiedzenia; ograniczenia jawności posiedzenia mogą wynikać tylko z ustaw (§ 58 ust. 2 statutu); przepisy prawa miejscowego ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, a przepisy porządkowe ogłasza się poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach (§ 107 i 108 statutu).
Regulamin organizacyjny Urzędu nadany zarządzeniem Nr 94/04 Wójta Gminy Wizna, dalej zwanego Wójtem, z dnia 10 grudnia 2004 roku i zmieniony zarządzeniem Nr 116/05 Wójta z dnia 3 czerwca 2005 roku zawierał następujące uregulowania dotyczące zadań Urzędu w zakresie udostępniania informacji publicznej: do zadań Sekretarza Gminy należy nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej, dalej zwanego BIP (§15 ust. 2


pkt 12 regulaminu); do zadań wspólnych referatów i równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu należy prowadzenie ewidencji aktów prawnych w zakresie obowiązującym na danym stanowisku pracy oraz udostępnianie obywatelom informacji z zakresu administracji publicznej, działalności Rady i Wójta, a także uaktualnianie BIP (§17 pkt 15, 17 i 18 regulaminu); do zadań Referatu Organizacyjnego, Oświaty i Promocji należy zapewnienie właściwej informacji w Urzędzie oraz udostępnianie informacji jawnych w BIP (§18 ust. 2 pkt 12 i 14 regulaminu), a także prowadzenie rejestru wszystkich wydanych aktów prawnych (§ 24 regulaminu).
2) Urząd miał założoną stronę w BIP. W BIP zamieszczono informacje, o których mowa w art. 8 ust. 3 i 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej, z wyjątkiem informacji: o ciężarach publicznych; o pomocy publicznej; dokumentacji przebiegu i efektów kontroli własnych przeprowadzanych przez komisje Rady i pracowników Urzędu.
3) Jawność działania organów gminy zapewniono poprzez:
- powiadamianie mieszkańców gminy o terminie, miejscu i porządku sesji Rady w formie zawiadomienia Przewodniczącego Rady o zwołaniu sesji, umieszczanego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach w gminie; kopie zawiadomień przechowywano w teczce aktowej Or.0052" Sesje rady gminy", założonej na lata 2002 - 2006 (dowód - akta kontroli, dalej a.k., str. l); informacje temat terminu, miejsca i porządku sesji Rady zamieszczano w BIP,
- powiadamianie mieszkańców gminy o terminie, miejscu i porządku posiedzeń poszczególnych komisji Rady w formie zawiadomienia przewodniczących poszczególnych komisji Rady, umieszczanego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu; kopie zawiadomienia przechowywano w teczce aktowej Or.0065"0bsługa administracyjna komisji i zespołów" (dowód - a.k. str. 2 i 3);
informacje na. temat terminu, miejsca i porządku posiedzeń poszczególnych komisji Rady zamieszczano w BIP,
- zamieszczane w BIP uchwały Rady w sprawie rocznych planów pracy Rady,
- informację umieszczoną na dwóch tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu, informującą, że dokumenty dotyczące zadań publicznych realizowanych przez Radę i jej komisje, w tym protokoły sesji Rady i posiedzeń komisji Rady oraz dokumenty dotyczące zadań publicznych realizowanych przez Wójta są udostępniane do nieodpłatnego powszechnego wglądu w pokoju nr 7 (na stanowisku pracy ds. obsługi Rady i jej komisji oraz oświaty) w dniach i godzinach pracy Urzędu. * Treść tych informacji była zgodna z cytowanymi wyżej w ppkt l postanowieniami statutu;
W sali obrad Rady (w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiźnie, w budynku wspólnym z Urzędem) zapewniono miejsca siedzące obywatelom chcącym uczestniczyć w sesjach Rady; w pokoju nr 7 (obsługa Rady i jej komisji) w siedzibie Urzędu zapewniono miejsca siedzące obywatelom chcącym uczestniczyć w posiedzeniach komisji Rady.
4) Jako miejsce udostępniania do wglądu zainteresowanym w siedzibie Urzędu: zbiorów Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego wyznaczono pokój nr 6 (na stanowisku pracy ds. organizacyjnych, kadr, informacji niejawnych, przedsiębiorczości i handlu); zbioru aktów prawa miejscowego - pokój nr 7 (na stanowisku pracy ds. obsługi Rady i jej komisji oraz oświaty);
dokumentów dotyczących realizacji zadań publicznych przez Radę i jej komisje oraz Wójta — pokój nr 7 (stanowisko pracy ds. obsługi Rady i jej komisji oraz oświaty). W Urzędzie nie zainstalowano urządzeń ogólnodostępnych, typu urzędomat lub infomat, umożliwiających wgląd do aktów prawnych i dokumentów urzędowych.


4
5) Urząd posiadał druki wniosku o udostępnienie informacji publicznej, która nie była publikowana w BIP. Formularze wniosku były dostępne w formie papierowej w siedzibie Urzędu oraz do pobrania w BIP (dowód - a.k. str. 4).
Założono „Rejestr wniosków w sprawie udostępnienia informacji publicznej" o symbolu Or.0570 (kat. arch. A). Rejestr zawierał następujące rubryki umożliwiające wpisywanie danych:
liczby porządkowej, pod którą zarejestrowano wniosek; daty wpływu wniosku, zgłoszenia ustnego; podmiotu udostępniającego informację; osoby lub podmiotu wytwarzającego informację; osoby udostępniającej informację; daty udostępnienia; formy udostępnienia informacji; komu udostępniono, potwierdzenie udostępnienia (data i podpis); uwagi. Założono również teczkę aktową Or. O 571 "Rozpatrywanie wniosków o udzielenie informacji publicznej" (kat. arch. B-3).
W okresie objętym kontrolą w rejestrze nie było wpisów o wpływie wniosków o udostępnienie informacji publicznej (wniesionych ustnie lub w formie pisemnej, faksem oraz pocztą elektroniczną).
Nie ustalono opłat z tytułu kosztów poniesionych w związku z udostępnieniem informacji publicznej; art. 15 ust. l ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowił, że podmiot udostępniający informację publiczną może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom związanym ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.
6) Pismem Nr Or.0812-1/06 z dnia 12 lipca 2006 roku Wójt zwrócił się do Dyrektora Archiwum Państwowego w Białymstoku z prośbą o wyrażenie zgody na rozbudowę jednolitego rzeczowego wykazu akt, w tym m.in. w sprawie rejestru i teczek aktowych dotyczących dostępu do informacji publicznej oraz BIP.
7) Urząd posiadał zbiór aktów prawa miejscowego, ustanowionych przez gminę, przechowywany w podteczce aktowej Or.0150-1" Uchwały rady gminy. Zbiór aktów prawa miejscowego" (kat. arch. A). Wyodrębniony ze zbioru uchwał Rady, zbiór aktów prawa miejscowego obejmował 56 uchwał Rady (z bieżącej kadencji Rady). Do zbioru tego prowadzono „Rejestr uchwał rady gminy. Rejestr aktów prawa miejscowego" o symbolu Or.0150-1, założony na okres bieżącej kadencji Rady (kat. arch. A). Ogłoszenie o wyłożeniu zbioru aktów prawa miejscowego do wglądu zainteresowanym w dniach i godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 7 (na stanowisku pracy ds. obsługi Rady i jej komisji oraz oświaty) umieszczono na dwóch tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
8) Urząd posiadał zbiory Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego (od roku 1965). Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu zainteresowanym w dniach i godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 6 (na stanowisku pracy ds. organizacyjnych, kadr, informacji niejawnych, przedsiębiorczości i handlu) umieszczono na dwóch tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Urząd nie posiadał zbioru Monitora Polskiego B. Obowiązek prowadzenia takiego zbioru i udostępniania go nieodpłatnie do powszechnego wglądu w siedzibie i w godzinach pracy Urzędu ustalił art. 26 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
9) Zadania wynikające z udostępniania informacji publicznej zostały ujęte w zakresach czynności pracowników odpowiedzialnych za kompletowanie, przechowywanie bądź wytwarzanie dokumentów podlegających udostępnianiu do wglądu publicznego w siedzibie Urzędu lub zamieszczanie w BIP. Zadania pracowników ujęte w zakresach czynności:
- Zastępcy Wójta Pana Jacka Piorunka (zakres czynności z dnia 27 marca 2003 roku oraz aneks z dnia 29 sierpnia 2003 roku do zakresu czynności) polegały na: nadzorze nad procesem informatyzacji Urzędu oraz kompletowaniu zbioru przepisów prawnych będących na stanie

Urzędu; koordynacji tworzenia Gminnego Centrum Informacji w Wiźnie, szkoleniu pracowników i wolontariuszy do obsługi tego Centrum, opracowywaniu materiałów informacyjnych dla pracowników i klientów Centrum,
- Skarbnika Gminy Pani Krystyny Szabłowskiej (zakres czynności z dnia 8 sierpnia 2005 roku oraz aneks z dnia 10 lipca 2006 roku do zakresu czynności) polegały na: udostępnianiu informacji publicznej zainteresowanym w zakresie spraw prowadzonych w Referacie Budżetowo-Finansowym; przygotowywaniu, monitorowaniu i aktualizacji dokumentów wytwarzanych w Referacie Budżetowo-Finansowym oraz przekazywaniu ich informatykowi celem zamieszczenia w BIP,
- informatyka Pana Michała Wądołowskiego (zakres czynności z dnia 28 maja 2006 roku) polegały na: realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym redagowaniu BIP;
administrowaniu systemem informatycznym Urzędu; doborze sprzętu i oprogramowania informatycznego w Urzędzie, modernizowaniu oraz inspirowaniu rozwoju zastosowań informatyki; przetwarzaniu informacji dla potrzeb Wójta i Urzędu; szkoleniu, udzielaniu instruktażu pracownikom Urzędu w zakresie wykorzystania użytkowanych systemów informatycznych; komputerowej archiwizacji danych; odpowiedzialności za prowadzenie serwisu intemetowego gminy,
- 4 pracowników Urzędu zatrudnionych na stanowiskach pracy ds.: organizacyjnych, kadr, informacji niejawnych, przedsiębiorczości i handlu; Rady i jej komisji oraz oświaty; rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, mienia komunalnego;
budownictwa, planowania przestrzennego, drogownictwa i inwestycji (zakresy czynności oraz aneksy do zakresów czynności z dnia 10 lipca 2006 roku aktualizujące zadania określone zakresami czynności) polegały na: udostępnianiu informacji publicznej zainteresowanym w zakresie spraw prowadzonych na zajmowanym stanowisku pracy oraz przygotowywaniu, monitorowaniu i aktualizacji dokumentów wytwarzanych na zajmowanym stanowisku pracy oraz przekazywaniu ich informatykowi celem zamieszczenia w BIP.
2. Oświadczenia majątkowe.
l) W roku 2005 za rok 2004 oświadczenia majątkowe złożyło 14 radnych ( na stan 15 radnych) i 9 pracowników samorządowych (wszyscy obowiązani do ich złożenia), w tym Wójt, Zastępca Wójta i Skarbnik Gminy oraz 6 kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W roku 2006 za rok 2005, do dnia kontroli, oświadczenia majątkowe złożyło»12 radnych i 9 pracowników samorządowych, w tym Wójt, Zastępca Wójta, Skarbnik Gminy oraz 6 kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Wraz z oświadczeniami majątkowymi osoby obowiązane złożyły kopie swojego zeznania o wysokości dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni (PIT-ów nie składali radni rolnicy nie prowadzący innej działalności gospodarczej). Oświadczenia majątkowe oraz PIT-y składano w dwóch egzemplarzach.
2) Wystąpił jeden przypadek niezłożenia oświadczenia majątkowego w roku 2005 za rok 2004 i 3 przypadki niezłożenia oświadczenia majątkowego, do dnia kontroli, w roku 2006 za rok 2005 (wszystkie dotyczyły radnych).
3) W ustawowym terminie do dnia 30 kwietnia 2005 roku 10 radnych nie złożyło oświadczeń majątkowych. W ustawowym terminie do dnia 30 kwietnia 2006 roku 11 radnych oraz jeden pracownik samorządowy nie złożyło oświadczeń majątkowych. Opóźnienia w złożeniu oświadczeń majątkowych przez radnych w roku 2005 wyniosły od 3 dni do 45 dni (jeden radny w ogóle nie złożył oświadczenia majątkowego w roku 2005 za rok 2004). Opóźnienia w złożeniu oświadczeń majątkowych przez radnych i pracownika samorządowego w roku 2006 wyniosły od 3 dni do 71 dni (trzech radnych, do dnia kontroli, nie złożyło oświadczeń majątkowych).
6
W okresie objętym kontrolą nie zachodziły zmiany w składzie Rady. Wśród pracowników samorządowych wystąpiła jedna zmiana na stanowisku pracy podlegającym obowiązkowi złożenia oświadczenia majątkowego tj. na stanowisku Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Wizna z dniem l maja 2005 roku. Dotychczasowa Kierownik Biblioteki oświadczenie majątkowe złożyła w dniu,! O maja 2005 roku (ustanie stosunku pracy nastąpiło w związku z przejściem na emeryturę). Zgodnie z art. 24h ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym pracownik obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego powinien je złożyć w dniu zakończenia pracy (w tym przypadku w dniu 30 kwietnia 2005 roku). Nowo zatrudniona, z dniem l maja 2005 roku, Kierownik Biblioteki złożyła oświadczenie majątkowe w dniu 22 maja 2005 roku, tj. z zachowaniem 30-dniowego terminu określonego w art. 24h ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym. Na oświadczeniach majątkowych zamieszczano datę ich wpływu do Urzędu.
4) W stosunku do osób, które nie złożyły oświadczeń majątkowych lub złożyły je po terminie stosowano następujące sankcje:
a) Nie wypłacono diet l O radnym w roku 2005 i l O radnym w roku 2006 (do dnia kontroli), za okres do czasu złożenia oświadczenia majątkowego, w tym radnemu, który nie złożył oświadczenia majątkowego w roku 2005 za rok 2004 oraz 3 radnym, którzy nie złożyli oświadczeń w roku 2006 za rok 2005. Przewodniczącemu Rady z tytułu niezłożenia oświadczenia majątkowego do 30 kwietnia 2005 roku - oświadczenie majątkowe do Wojewody Podlaskiego wpłynęło w dniu 16 maja 2005 roku - potrącono kwotę proporcjonalną do ilości dni przekroczonego terminu ustawowego z ryczałtu z tytułu diety radnego. W związku ze złożeniem oświadczenia majątkowego przez Przewodniczącego Rady za rok 2005 w dniu 4 maja 2006 roku, nie podjęto do dnia kontroli decyzji o potrąceniu proporcjonalnej kwoty z ryczałtu diety za okres od l do 3- maja 2006 roku. Niewypłacenie diet i potrącenie diety, o których mowa wyżej, potwierdziła Skarbnik Gminy Pani Krystyna Szabłowska w dwóch złożonych w dniu 11 lipca 2006 roku ustnych wyjaśnieniach do protokołów przyjętych przez kontrolera oraz dołączonych do nich kopiach dokumentów (dowód - a.k. str. 5 - 12 ). W złożonym wyjaśnieniu dotyczącym roku 2006 Skarbnik Gminy Pani Krystyna Szabłowska stwierdziła, iż w związku z opóźnieniem złożenia oświadczenia majątkowego przez Przewodniczącego Rady (od l do 3 maja 2006 roku) oraz niezłożeniem do dnia kontroli oświadczeń majątkowych przez 3 radnych będzie zastosowana procedura wynikająca z przepisów prawa jak w roku 2005.
b) Wśród pracowników samorządowych wystąpił jeden przypadek złożenia oświadczenia majątkowego po upływie ustawowego terminu. Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Wizna oświadczenie majątkowe złożyła w dniu 10 maja 2006 roku (art. 24h ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym określił ten termin na dzień 30 kwietnia każdego roku dla kolejnych oświadczeń majątkowych). Do dnia kontroli nie wykonano obowiązku wynikającego z art. 24k ustawy o samorządzie gminnym.
5) Informację Przewodniczącego Rady o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych w roku 2005 przez radnych i pracowników samorządowych Rada rozpatrzyła na XXXV sesji w dniu 23 listopada 2005 roku.
6) Przewodniczący Rady oraz Wójt nie występowali do dyrektora urzędu kontroli skarbowej z wnioskiem o kontrolę oświadczeń majątkowych. Nie podjęli podejrzeń, aby radni lub pracownicy samorządowi w oświadczeniach majątkowych podali nieprawdę lub zataili prawdę. Natomiast Urząd Skarbowy w Łomży, według przekazanej Radzie analizy oświadczenia majątkowego jednego z radnych, stwierdził, że zachodzą przesłanki podejrzenia, że w złożonym oświadczeniu majątkowym (w roku 2005 za rok 2004) podał nieprawdę lub zataił prawdę. W odpowiedzi na pismo Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku z dnia 27 grudnia2005 roku (wniosek o sprawdzenie oświadczenia majątkowego złożył Urząd Skarbowy w Łomży), Przewodniczący Rady przy piśmie z dnia 5 stycznia 2006 roku przekazał Urzędowi Kontroli Skarbowej w Białymstoku korektę oświadczenia majątkowego radnego Rady.
7) Przy pismach Przewodniczącego Rady z dnia 16 maja oraz z dnia 3 i 17 czerwca 2005 roku przekazano Urzędowi Skarbowemu w Łomży łącznie 13 oświadczeń majątkowych radnych wraz z PIT-ami złożonymi w roku 2005 (jeden radny nie złożył oświadczenia majątkowego za rok 2004). Przy pismach P-zewodniczącego Rady z dnia 12 maja i 8 czerwca 2006 roku przekazano Urzędowi Skarbowemu w Łomży łącznie 10 oświadczeń majątkowych radnych wraz z PIT-ami złożonymi w roku 2006. Do dnia kontroli nie przekazano do Urzędu Skarbowego w Łomży 4 oświadczeń majątkowych tj. radnego, który oświadczenie majątkowe złożył w dniu 11 lipca 2006 oraz 3 radnych, którzy do dnia kontroli nie złożyli oświadczeń majątkowych za rok 2005. Przy piśmie Wójta z dnia 13 maja 2005 roku przekazano Urzędowi Skarbowemu w Łomży 8 oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych wraz z PIT-ami złożonymi w roku 2005. Natomiast nie przekazano oświadczenia majątkowego wraz z PIT-em złożonego w dniu 22 maja 2005 roku przez zatrudnioną z dniem l maja 2005 roku Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Wizna (przyczyną było niedopatrzenie). Przy piśmie Wójta z dnia 12 maja 2006 roku przekazano Urzędowi Skarbowemu w Łomży 8 (wszystkie wymagane) oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych wraz z PIT-ami złożonymi w roku 2006.
8) Urząd Skarbowy w Łomży przekazał Radzie analizy danych zawartych w oświadczeniach
majątkowych radnych, w tym Przewodniczącego Rady oraz pracowników samorządowych, w
tym Wójta złożonych w roku 2005 za rok 2004 (wpłynęły w dniu 25 października 2005 roku). Z
analizami tymi Przewodniczący Rady zapoznał Radę na XXXV sesji w dniu 23 listopada 2005
roku.
Do dnia kontroli. Urząd Skarbowy nie przekazał Radzie analiz oświadczeń majątkowych
radnych i pracowników samorządowych złożonych w roku 2006 za rok 2005,
9) Radni i pracownicy samorządowi składali oświadczenia majątkowe na formularzach według wzoru ustalonego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. Nr 34, póz. 282).
10) W BIP zamieszczano skanowane oświadczenia majątkowe. Przestrzegano wymogu, określonego w art. 24i ust. l ustawy o samorządzie gminnym, wyłączenia informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie majątkowe oraz o miejscu położenia nieruchomości.
11) W okresie objętym kontrolą radni i pracownicy samorządowi nie składali informacji i oświadczeń dotyczących ich najbliższych, o których mowa w art. 24j ust. l i 2 ustawy o samorządzie gminnym poza Kierownikiem Biblioteki Publicznej Gminy Wizna, zatrudnionej od dnia l maja 2005 roku. Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Wizna informację i oświadczenie, o których mowa w art. 24j ust. l i 2 ustawy o samorządzie gminy, złożyła razem z oświadczeniem majątkowym w dniu 22 maja 2005 roku.
12) W BIP zamieszczono, zgodnie z wymogiem art. 24i ustawy o samorządzie gminnym, oświadczenia majątkowe radnych (z wyjątkiem tych, których radni nie złożyli) i pracowników samorządowych złożone w latach 2003 - 2006, a także zgodnie z wymogiem art. 24j ust. 6 tejżeustawy informacje i oświadczenia radnych oraz pracowników samorządowych dotyczące ich najbliższych.
13) Nie prowadzono rejestrów składanych oświadczeń majątkowych. Oświadczenia majątkowe radnych i pracowników samorządowych rejestrowano w spisach spraw przechowywanych z oświadczeniami majątkowymi w przedmiotowych teczkach aktowych.
14) Oświadczenia majątkowe radnych przechowywano w teczkach aktowych „Oświadczenia majątkowe radnych", prowadzonych w roku 2005 i 2006, a oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych przechowywano w teczkach aktowych „Oświadczenia majątkowe", prowadzonych w roku 2005 i 2006. Pismem, o którym mowa w pkt l ppkt 6 niniejszego protokołu kontroli. Wójt zwrócił się do Dyrektora Archiwum Państwowego w Białymstoku o wyrażenie zgody na rozbudowę jednolitego rzeczowego wykazu akt także w przedmiocie oświadczeń majątkowych oraz informacji i oświadczeń dotyczących małżonków.
15) Zadania w zakresie prowadzenia spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi oraz informacjami i oświadczeniami dotyczącymi najbliższych zostały ujęte w aneksach z dnia 10 lipca 2006 roku: do zakresu czynności z dnia 16 listopada 2005 roku inspektora Pani Jolanty Napiórkowskiej (odnośnie pracowników samorządowych) i do zakresu czynności z dnia 16 listopada 2005 roku inspektora Pani Marii Małgorzaty Skrockiej (odnośnie radnych).
Wyniki kontroli omówiono z Wójtem Panem Janem Olszewskim w dniu 12 lipca 2006 roku.
Wójta Pana Jana Olszewskiego poinformowano o przysługującym mu prawie zgłoszenia
umotywowanych zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w protokole przed podpisaniem
protokołu oraz złożenia wyjaśnień do stwierdzonych w protokole nieprawidłowości w terminie 7
dni od daty podpisania protokołu.
Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu
doręczono Wójtowi Panu Janowi Olszewskiemu.
O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Urzędu pod pozycją!
w roku 2006.
«
Wizna, ^ lipca 2006 roku
Data powstania: czwartek, 31 sie 2006 11:39
Data opublikowania: czwartek, 31 sie 2006 11:51
Data edycji: poniedziałek, 26 mar 2007 15:19
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 paź 2007 19:54
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 4483 razy
Ilość edycji: 1