BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                                                                                             Wizna, dnia 28 marca 2018 r.

Wójt Gminy Wizna
pl.
kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna
                                                          

GK.6733.6.2018

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Wizna

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamiam

o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, której przedmiotem jest: budowa elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia nN-0,4kV na słupach o wysokości do 12m, planowanej do realizacji na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 228, 581, 124, położonym w miejscowości Zanklewo (obręb ewid. Nr 0024 Zanklewo), gmina Wizna,   przez:

  1. Starostwo Powiatowe w Łomży – postanowienie znak: GN-I.673.159.2018 z dnia 22 marca 2018 r.

            W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. postanowienia oraz aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.

Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.       
                                                                                            

                                                                                              Z up. Wójta
                                                                                  mgr inż. Elżbieta Stankiewicz
                                                                                   Kierownik Referatu Inwestycji,
                                                                              Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa