BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wydanym postanowieniu uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                                                 Wizna, dnia 29 marca 2018 r.

Wójt Gminy Wizna
pl.
kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna

GK.6733.5.2018

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Wizna

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamiam

o wydanym postanowieniu uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, której przedmiotem jest: budowa elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia nN-0,4kV na słupach o wysokości do 12m, planowanej do realizacji na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 594, 366/1, 405/1, 405/2, 406/2, 407/2, 408/2, 409/6, 597, 448/1, 448/2, 451/2, 454/2, 457/8, 460/2, 463/2, 466, 469/2, 472, 475, 478, 481, 484/2 położonym w miejscowości Zanklewo (obręb ewid. Nr 0024 Zanklewo), gmina Wizna, przez:

  1. Starostwo Powiatowe w Łomży – postanowienie znak: GN-I.673.166.2018 z dnia 26 marca 2018 r.

          W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. postanowienia oraz aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.

Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                       Z up. Wójta
                                                                                          mgr inż. Elżbieta Stankiewicz
                                                                                           Kierownik Referatu Inwestycji,
                                                                                      Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa