BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                                              Wizna, dnia 04 kwietnia 2018 r.

Wójt Gminy Wizna
pl.
kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna

GK.6733.4.2018

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WIZNA

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 04 kwietnia 2018 r. decyzją nr 3/2018 (znak spawy: GK.6733.4.2018) zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej pn. „26662 Zanklewo”, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obejmującą;
1) wieża telekomunikacyjna o wysokości ok. 52,5m n.p.t.; maksymalna wysokość z
    odgromnikiem h = 54,5m n.p.t., przeznaczona do zamontowania anten,
2) instalację radiokomunikacyjną emitującą pola elektromagnetyczne których wypadkowa
    równoważna moc promieniowana izotropowo zawiera się w przedziale 5000W - 10000W
    (wynosi 8402W), w tym system antenowy zawierający:
    a) trzy anteny sektorowe o wysokości zawieszenia (środek elektryczny) – ok. 48,8m n.p.t.,
        (azymuty: 1100, 2300 i 3500),
    b) jedna antena paraboliczna (radiolinia) o średnicy 1,2m, wysokości środka zawieszenia –
       51,5m n.p.t.,
3)  urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze zlokalizowane u podstawy wieży,
4)  linię zasilającą niskiego napięcia wraz przyłączem energetycznym,
5)  utwardzenie i ogrodzenie terenu.

przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym część działki o nr ewid. 469/2, położonym w miejscowości Zanklewo (obręb ewid. Nr 0024 Zanklewo), gmina Wizna.

            W związku z powyższym informuje się, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez: zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wizna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna i wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Zanklewo.

            Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                                           
                                                                                         Z up. Wójta
                                                                               mgr inż. Elżbieta Stankiewicz
                                                                               Kierownik Referatu Inwestycji,
                                                                            Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa