BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Jan Olszewski WÓJT GMINY WIZNA
Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli (j .t. Dz.U. z 2001 r. Nr 85, póz. 937 ze zm.) zwanej w dalszej treści &8222;ustawą o NIK", Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku skontrolowała wywiązywanie się Urzędu Gminy w Wiźnie z obowiązku udostępniania informacji publicznych w latach 2002-2003.
W związku z kontrolą, której ustalenia zawarto w protokole z 2 lutego 2004 roku, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku stosownie do art. 60 ust. l ustawy o NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność Urzędu Gminy w Wiźnie w skontrolowanym zakresie ze względu na stwierdzone istotne nieprawidłowości, mające wpływ na kontrolowaną działalność.
l. Urząd Gminy w Wiźnie (dalej: Urząd) zlecił uruchomienie i obsługę strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) wykonawcy z Łomży, kierując się głównie bliskością jego siedziby i serwisu (ok. 25 km od Wizny) oraz dobrą opinią o nim wśród instytucji z powiatu łomżyńskiego, a po części także brakiem stosownych ofert Urzędów Wojewódzkiego i Marszałkowskiego w Białymstoku. Doborem i zamieszczaniem informacji publicznych na stronie BIP Urząd zajmował się samodzielnie.
Wydatki poniesione w związku funkcjonowaniem strony BIP wyniosły w 2003 roku łącznie 42.238 zł, z tego 1.952 zł za wdrożenie programu obsługującego stronę BIP, 915 zł za abonament na ten program (183 zł miesięcznie) i 39.371 zł na infrastrukturę towarzyszącą (sieć LAN z wyposażeniem, łącza SDI). Środki finansowe na ten cel wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i zachowując przepisy ustawy z 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (j .t. Dz.U. Nr 72, póz. 664 ze zm.) bowiem: kwotę 34.869 zł rozdysponowano w trybie przetargu nieograniczonego, a kwotę 7.369 zł - bez stosowania powołanej ustawy, zgodnie z jej art. 6 ust. l pkt 7. Sieć LAN od grudnia 2003 roku umożliwia pracownikom' Urzędu stały dostęp do intemetu, w tym do BIP na 9 stanowiskach komputerowych, a osobom spoza Urzędu - na 7 stanowiskach w Gminnym Centrum Informacji. 2. Urząd nie zadbał o zamieszczanie na stronie BIP wymaganych prawem informacji publicznych. Do czasu zakończenia kontroli opublikowano jedynie niewielką część informacji publicznych określonych przepisami art. 6 ust. l pkt 1-4 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 24i ust. 3 i art. 24j ust. 6 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zm.). Udostępniono jedynie:
&8226; podstawowe informacje o statusie prawnym Gminy, organizacji Urzędu Gminy, przedmiocie działalności i kompetencjach oraz organach Gminy, o jej jednostkach podległych oraz o trybie działania, sposobie stanowienia aktów prawnych i załatwiania spraw przez Gminę (art. 6 ust. l pkt 2 lit. a-e i pkt 3 lit. a-d ustawy o dostępie do informacji publicznych), częściowo przekraczając jednak termin opublikowania tych informacji, określony art. 26 pkt 2 ww. ustawy na l lipca 2003 roku;
&8226; oświadczenia majątkowe 15 radnych, stosownie do art. 24i ust. 3 ustawy o samorządzie
gminnym (w lipcu 2003 roku). Nie dopełniono zaś obowiązku ogłoszenia informacji dotyczących:
&8226; prowadzonych przez Urząd rejestrów, ewidencji i archiwach i udostępniania z nich danych oraz działalności Gminy w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, a wymaganych art. 6 ust. l pkt 3 lit. f i b ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z art. 26 pkt 2 ww. ustawy, termin ich ogłoszenia minął l lipca 2003 roku;
&8226; polityki wewnętrznej, w tym zamierzeń władzy wykonawczej, programów realizacji zadań publicznych oraz ich realizacji, majątku Gminy, stanu przyjmowanych spraw, dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, treści wystąpień i ocen organów władz publicznych oraz stanu Gminy i jej jednostek organizacyjnych, a wskazanych w art. 6 ust. pkt l lit. a-c, pkt 2 lit. f, pkt 3 lit. e i pkt 4 lit. a, c i d ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z art. 26 pkt l ww. ustawy, termin ich ogłoszenia minął l stycznia 2004 roku;
&8226; oświadczeń majątkowych złożonych przez wójta, zastępcę wójta, sekretarza i skarbnika
&187;Gminy oraz 8 kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz oświadczeń i informacji dotyczących działalności i zatrudnienia osób najbliższych, złożonych przez przez kierownictwo Gminy i 15 radnych w trybie art. 24h ust. l i art. 24j ust. l i 2 ustawy o samorządzie gminnym). Zaniechano również upublicznienia tych materiałów w sposób określony w art. 15 ustawy z 23 listopada 2002 roku (Dz.U. Nr 214, póz. 1806) tj. przez ich zamieszczenie na stronie intemetowej lub tablicach informacyjnych Urzędu.
W dużej mierze przyczyną tego stanu rzeczy była niewłaściwa organizacja pracy w Urzędzie. Do zajmowania się sprawami BIP Zastępca Wójta wyznaczył bowiem nowo zatrudnionego w Urzędzie stażystę, studenta l roku informatyki, bez kwalifikacji pozwalających dokonać wyboru informacji podlegających publikacji w BIP. Do końca 2003 roku Urząd nie podjął żadnych działań w celu opublikowania na stronie BIP informacji, których termin ogłoszenia upływał l stycznia 2004 roku. Pracownicy merytoryczni Urzędu zostali przeszkoleni w zakresie ustawy o dostępie do informacji publicznej dopiero 10 stycznia 2004 roku, ale nie zobowiązano ich do wytypowania i zamieszczenia na stronie BIP Urzędu wymaganych ustawowo informacji publicznych.
Brak wniosków o udostępnienie informacji publicznych sugeruje nikłe zainteresowanie mieszkańców Gminy uprawnieniami przyznanymi powołaną ustawą. Z wyjaśnień Pana Wójta oraz Zastępcy Pana Wójta wynika, że ogłaszanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej nie zapewnia jej dostępności mieszkańcom Gminy, gdyż korzystaj ą oni z intemetu w bardzo niewielkim zakresie. Dlatego Urząd Gminy zamierza od lutego 2004 roku wydawać gazetkę lokalną z podstawowymi wiadomościami o Gminie i działalności jej organów.
3. Urząd nie zapewnił publicznego dostępu do danych z zakresu finansów publicznych, przewidzianych w art. 11 ust. 2 pkt 3 lit. a i pkt 4 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2003r. Nr 15, póz. 148 ze zm.) oraz w art. 61 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Ogłaszano jedynie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego uchwalone przez Radę Gminy budżety na lata 2002-2003, ale bez zmian w danym roku (7 w 2002 roku i 5 w 2003 roku), a w 2003 roku wywieszono na tablicy informacyjnej wykaz przedsiębiorców, którym umorzono zaległości podatkowe, stosownie do art. 16a ustawy o finansach publicznych.
Pozostałych danych z zakresu finansów publicznych: zmian w budżecie Gminy, sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2001-2002 oraz informacji o dotacjach udzielonych z budżetu Gminy nie upubliczniono - nie zamieszczono ich w BIP lub na stronie intemetowej Urzędu, nie ogłoszono w Dzienniku Urzędowym, jak też nie wywieszono na tablicach informacyjnych Urzędu. Ograniczono się jedynie do przesyłania tych danych radnym oraz podawania dat debat budżetowych, jawnych dla publiczności. Urząd co prawda skierował
do publikacji w Dzienniku Urzędowym sprawozdanie z wykonania budżetu za 2002 rok, wskutek braków formalnych nie zostało jednak ono ogłoszone.
3. Urząd nie w pełni wywiązał się z obowiązku udostępnienia publikacji urzędowych, określonych w art. 26 ustawy z 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, póz. 718 ze zm.). Urząd udostępniał Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie w formie książkowej (dysponowano l egz.) oraz
elektronicznej (na l stanowisku komputerowym), nie posiadał jednak Monitora Polskiego B.
&8222&8212;&8212;-&8212;-
Zbiór przepisów gminnych, o którym mowa w art. 28 ust. 2 powołanej ustawy dostępny był w formie elektronicznej (LEX DELTA), niemniej nie zamieszczono go na stronie BIP, ani strome intemetowej Urzędu. Urząd dysponował też l egz. Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego, z wyjątkiem numerów z II pół. 2002 roku.
Wywiązywano się z natomiast z obowiązku udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, stosownie do przepisów art. 19 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, póz. 627 ze zm.). Osobom zgłaszającym się, głównie studentom udzielano informacji ustnych oraz udostępniano do wglądu dokumenty. Prowadzono też w formie przepisanej rozporządzeniem Ministra Środowiska z 17 czerwca 2003 roku (Dz.U. Nr 110, póz. 1058) publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierający dane o środowisku i jego ochronie z lat 2002-2003, założony w czerwcu 2003 roku.
Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku wnosi o:
1. Uzupełnienie informacji publicznych, zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej, stosownie do wymogów art. 26 pkt l i 2 w zw. z art. 6 ust. l pkt 1-4 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
2. Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oświadczeń, w tym majątkowych oraz informacji dotyczących radnych i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy, zgodnie z wymogami art. 24i ust. 3 i art. 24j ust. 6 powołanej ustawy.
3. Podawanie do publicznej wiadomości danych o gospodarce budżetowej Gminy, w tym o budżecie i jego wykonaniu, na zasadach określonych ustawami o dostępie do informacji publicznej, o finansach publicznych oraz o samorządzie gminnym.
4. Zapewnienie w Urzędzie Gminy dostępu do Monitora Polskiego B.
5. Kontynuowanie działań w celu zwiększenia dostępności informacji publicznych na terenie Gminy.
Stosownie do art. 61 ust. l ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego Pan Wójt ma prawo zgłosić na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Białymstoku umotywowane zastrzeżenia w sprawie oceny, uwag i wniosku zawartego w niniejszym wystąpieniu. W przypadku nieskorzystania z tego prawa, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku zgodnie z art. 62 powołanej ustawy oczekuje od Pana w ciągu miesiąca informacji o realizacji wniosków lub działaniach podjętych na rzecz ich wykonania bądź o przyczynach niepodjęcia takich działań.
Data powstania: czwartek, 31 sie 2006 12:10
Data opublikowania: czwartek, 31 sie 2006 12:15
Data edycji: czwartek, 31 sie 2006 12:16
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 paź 2007 19:54
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 3663 razy
Ilość edycji: 2