BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                                                    Wizna, dnia 18 maja 2018 r.

Wójt Gminy Wizna
pl.
kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna

GK.6733.6.2018

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WIZNA

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 18 maja 2018 r. decyzją nr 5/2018 (znak spawy: GK.6733.6.2018) zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia nN-0,4kV na słupach o wysokości do 12 m, planowanej do realizacji na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 228, 581, 124, położonym w miejscowości Zanklewo (obręb ewid. Nr 0024 Zanklewo), gmina Wizna.

         W związku z powyższym informuje się, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.

         Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez: zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wizna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna i wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Zanklewo.

          Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                

                                                                                               Z up. Wójta
                                                                                  mgr inż. Elżbieta Stankiewicz
                                                                                  Kierownik Referatu Inwestycji,
                                                                               Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa