BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Wizna Nr 5/2018 z dnia 18.05.2018 r

                                                                                              Wizna, dnia 11 czerwca 2018 r.

Wójt Gminy Wizna
pl.
kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna

GK.6733.6.2018

 OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WIZNA

 

 

        Na podstawie art. 49 oraz art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 5 czerwca 2018 r. wpłynęło odwołanie strony postępowania od decyzji Wójta Gminy Wizna Nr 5/2018 z dnia 18.05.2018 r. (znak sprawy: GK.6733.6.2018)  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia nN-0,4kV na słupach o wysokości do 12 m, planowanej do realizacji na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 228, 581, 124, położonym w miejscowości Zanklewo (obręb ewid. Nr 0024 Zanklewo), gmina Wizna.

       W związku z powyższym tut. Organ pismem z dnia 11.06.2018 r. przekazał wniesione odwołanie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez: zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wizna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna i wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Zanklewo.

 

                                                                                                  Z up. Wójta
                                                                                      mgr inż. Elżbieta Stankiewicz
                                                                                       Kierownik Referatu Inwestycji,
                                                                                   Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Data powstania: poniedziałek, 11 cze 2018 15:35
Data opublikowania: poniedziałek, 11 cze 2018 15:39
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 520 razy