BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

GK 7624- 3/07 Wizna dn. 02 marca 2007r.

O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art.49 i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2000 r.Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.46a ust.5 oraz art.3 pkt 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2001 roku Nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami )


Wójt Gminy WIZNA z a w i a d a m i a

że dniu 27 lutego 2007 roku na wniosek Pana Antoniego Piechocińskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji , pn. „ budowa obory o łącznej docelowej obsadzie 255 DJP ze zbiornikiem na gnojówkę o pojemności 1100m3 we wsi Stare Bożejewo 43 zlokalizowanej na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 495 .

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym , zgodnie z art.10 kodeksu Postępowania Administracyjnego, można zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Gminy Wizna ul. Plac Kpt.Raginisa 35 (pok.11 ) oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski , w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona na podstawie posiadanych dowodów i materiałów.

Data powstania: piątek, 2 mar 2007 14:39
Data opublikowania:
Data edycji: wtorek, 27 mar 2007 11:18
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 paź 2007 20:23
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2045 razy
Ilość edycji: 3