BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

GK 7624/2/4/08 Wizna, 28 lipca 2008 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 46a ust.5 , art.31 i art.32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U z 2006 r. Nr 129 poz.902 z późn.zm) oraz art.10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm. ) zawiadamia się , że w dniu 28 lipca 2008 roku , zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Wizna o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na :

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kramkowo z przyłączami do budynków – relacji Kramkowo-Wizna oczyszczalnia ścieków , gm.Wizna „
Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią postanowienia i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Wizna , ul. Plac Kpt. Raginisa 35 – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 11, ( w godzinach od 730 - 1530).

Uwagi i wnioski do planowanej inwestycji można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wizna w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie zamieszcza się także na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wizna, sołectw : Wizna I i Kramkowo, stronie internetowej Urzędu Gminy Wizna oraz w publicznym wykazie danych.


WÓJT

inż.dr Zbigniew Sokołowski

Data powstania: czwartek, 31 lip 2008 12:49
Data opublikowania: czwartek, 31 lip 2008 12:51
Data edycji: czwartek, 31 lip 2008 12:55
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 lip 2010 11:31
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 3663 razy
Ilość edycji: 2