BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot. GK.271.7.2023 zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wizna”

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00469448 z dnia 2023-10-30

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wizna
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIZNA
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670002
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: pl. kpt. Władysława Raginisa 35
1.4.2.) Miejscowość: Wizna
1.4.3.) Kod pocztowy: 18-430
1.4.4.) Województwo: podlaskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński
1.4.7.) Numer telefonu: 868889000
1.4.8.) Numer faksu: 868889013
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminawizna.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wizna.pl/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00469448
2.2.) Data ogłoszenia: 2023-10-30
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00459592
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe
Przed zmianą:
Po zmianie:
Zmiany w postępowaniu obejmują:
1. Zamawiający uszczegółowił informacje dotyczące ważenia odpadów poprzez: Wykonawca do wykonania zadania stosował będzie wagę przewoźną posiadającą ważną legalizację trwającą przez cały okres wykonywania usługi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2068) oraz stosowanymi aktami wykonawczymi.
2. Zmniejszono wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% na 2%.
3. Wobec powyższego Zamawiający wydłużył termin składania ofert.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia
Przed zmianą:
Zmiana umowy następuje w okolicznościach opisanych we wzorze u,owy, tj. wzorze umowy - załącznik nr 5 do SWZ
Po zmianie:
Zmiana umowy następuje w okolicznościach opisanych we wzorze umowy, tj. wzorze umowy - ZMODYFIKOWANY załącznik nr 5 do SWZ
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2023-10-31 11:00
Po zmianie:
2023-11-06 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2023-10-31 11:15
Po zmianie:
2023-11-06 11:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2023-11-29
Po zmianie:
2023-12-05