BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wydanych postanowieniach

GK. 6733. 12 .2012                                         Wizna, dnia 10.01.2013r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Wizna

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2012r., poz.647 i 951) w związku z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),

zawiadamiam

o wydanych postanowieniach uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji której przedmiotem jest budowa napowietrznej i kablowej linii energetycznej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN (15/0,4kV) oraz przebudowa napowietrznej linii energetycznej nN-0,4kV, na terenie obejmującym część działki nr 165, 295, 377, 378, 376, 375, położonym na gruntach wsi Sieburczyn gm. Wizna, przez:
1)   Starostę Łomżyńskiego – postanowienie znak GN-I.673.526.2012 z dnia 21 grudnia 2012r.
2)   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku – postanowienie znak  WST II.612.273.2012.RŚ  z dnia 24.12.2012r.,
3)   Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego – postanowienie Nr PP 60/2012 znak OP – 441 – 65/7087/2012  dnia 28 grudnia 2012r.

         W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. postanowienia oraz aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.

Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

       wz. Wójta
mgr  Józef Gawroński
   Sekretarz Gminy

Data powstania: czwartek, 10 sty 2013 14:38
Data opublikowania: czwartek, 10 sty 2013 14:43
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lis 2013 10:16
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1867 razy