BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wydaniu decyzji celu publicznego

GK. 6733.12.2012                                           Wizna, dnia 28.01.2013r.

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647) zawiadamia się, że decyzją nr 1/2013 z dnia 28.01.2013r. zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie napowietrznej i kablowej linii energetycznej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN (15/0,4kV) oraz przebudowie napowietrznej linii energetycznej Nn-0,4kV, przewidzianej do realizacji terenie obejmującym część działki nr geod. 165, 295, 377, 378, 376, 376 i 375,  położonym na gruntach wsi Sieburczyn, gmina Wizna.

Informuje się, że z treścią w.w. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.

Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wizna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna  oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Sieburczyn.

            WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 28 sty 2013 15:17
Data opublikowania: poniedziałek, 28 sty 2013 15:20
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lis 2013 10:15
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1801 razy