BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

zmiana decyzji celu publicznego

GK. 6733.10.2012                                              Wizna, dnia 08.02.2013r.

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.)  oraz  art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg  Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji nr 9/2012 z dnia 29.11.2012r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa mostu przez rzekę Łojewek w miejscowości Bożejewo na drodze krajowej nr 64 w km 13+544”, przewidzianą do realizacji na terenie obejmującym część działek o nr 509, 510,  520  położonym w obrębie miejscowości  Stare Bożejewo, gmina Wizna.

            W związku z powyższym informuje się, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać pod podanym wyżej adresem.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez:
Zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiźnie,
Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Wizna,
Wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Stare Bożejewo.  

                                                                                          wz. Wójta
                                                                                 mgr Józef Gawroński
                                                                                     Sekretarz Gminy

Data powstania: wtorek, 12 lut 2013 09:27
Data opublikowania: wtorek, 12 lut 2013 09:34
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lis 2013 10:16
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1811 razy