BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE

„Remont nawierzchni ulic: ul. Tysiąclecia, ul. Plac Kpt. Wł. Raginisa, ul. Pawła z Wizny”

GK. 271.2. 2013                                                         Wizna, dnia 20.02.2013r.

 OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU
NA ROBOTY BUDOWLANE 

„Remont nawierzchni ulic: ul. Tysiąclecia, ul. Plac Kpt. Wł. Raginisa,
ul. Pawła z Wizny ” 

1.  Nazwa i adres Zamawiającego:
   
GMINA WIZNA,  ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna

2.   Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

3.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie  SIWZ:
bip.wizna.pl w zakładce Przetargi.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać za odpłatnością w kwocie 200,00zł w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, I piętro, pokój nr 8.

4.  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
1. Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni ulic: ul. Tysiąclecia,  ul. Plac Kpt. Wł. Raginisa, ul. Pawła z Wizny  obejmujący następujące elementy:
1) roboty przygotowawcze,
2) roboty rozbiórkowe,
3) roboty nawierzchniowe: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowy betonowe, chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8cm, oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna),
4) elementy bezpieczeństwa i organizacja ruchu: pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową.

2. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest w projekcie budowlano-wykonawczym, projekcie stałej organizacji ruchu, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarze robót stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

3.  Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 
     45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
     45111300-1  Roboty rozbiórkowe
     45233220-7  Roboty w zakresie  nawierzchni dróg
     45233290-8  Instalowanie znaków drogowych 

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zadanie pn.”Poprawa bezpieczeństwa ruchu w miejscowości gminnej - Remont nawierzchni ulic: ul.Tysiąclecia, ul. Plac Kpt. Wł. Raginisa, ul. Pawła z Wizny” będzie współfinansowane z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. ”Narodowy  program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

5.  Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
    
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.   Termin wykonania zamówienia:  
1.   Termin rozpoczęcia robót – po protokolarnym przekazaniu placu budowy.
2.    Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia: 30.08.2013r.

7.   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:
1.  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania,

2
)   posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie co najmniej 3 zamówienia (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg o nawierzchni z betonu asfaltowego o wartości nie mniejszej niż  350.000,00 zł brutto każde.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 50% wartości złożonej oferty.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych  dokumentów i oświadczeń wskazanych w punkcie 6 SIWZ zgodnie z formułą  „spełnia/nie spełnia”.
Z treści dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

2.  Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3.  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy.
4.  Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu.
5.  Dopuszcza się składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8.  Informacja na temat wadium
Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości  7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) przed upływem terminu składania  ofert.

9.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena – 100%

10.  Miejsce i termin składania ofert:
   
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Wizna, ul. Plac Kpt.  Raginisa 35, I piętro pokój nr 8 w terminie do dnia  08.03.2013r. do godz. 1000.

11.  Termin związania ofertą:  wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

13.  Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej: Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w  art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4:
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

           WÓJT 
  dr inż. Zbigniew Sokołowski                                                                                  

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 20 lut 2013 12:51
Data opublikowania: środa, 20 lut 2013 14:47
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lis 2013 10:32
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2258 razy