BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wszczęcie postępowania o wydanie decyzji celu publicznego

GK. 6733 . 6 . 2013                                                   Wizna dnia 12.04.2013r

OBWIESZCZENIE  

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.  poz. 267) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 12.03.2013r. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą:  ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w imieniu, którego działa: PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok,zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie napowietrznych linii energetycznych: średniego napięcia SN-15kV i niskiego napięcia nn0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, na terenie obejmującym działki o nr geod.: 599/2, 29/5, 29/4, 29/3, 29/2, 29/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/4, 32/5, 592, 32/1, 31, 76/1, 73/1, 73/2, 73/3, 74/1, 74/2, 75/2, 75/1, 596, 71, 70, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/10, 69/11, 69/7, 595/1, 67/1, 65/4, 65/3, 64/4, 64/3, 619/6, 128/1, 127/6, 127/5, 126/14, 126/13, 126/12, 126/11, 125/18, 125/17, 125/19, 124/12, 124/11, 124/10, 124/2, 123/12, 123/13, 123/14, 584, 123/10, 123/18, 123/17, 123/16, 123/19, 122/1, położonym w obrębie wsi Bronowo, gmina Wizna.

            W związku z powyższym informuje się, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500 Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać pod podanym wyżej adresem.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez:
Zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiźnie,
Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Wizna,
Wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa  Bronowo.

            Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie  poprzez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                        WÓJT
                                                          dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 12 kwi 2013 15:21
Data opublikowania: piątek, 12 kwi 2013 15:30
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lis 2013 10:17
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1577 razy