BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

GK. 6733 . 7 . 2013                                             Wizna dnia 21.05.2013r

OBWIESZCZENIE 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art.49  ustawy  z dnia  14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm ) zawiadamia się, że na wniosek  PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą: ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w imieniu, którego działa: Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych  „SIECIOPROJEKT” Sp. z o.o.  w Olsztynie,  10-802 Olsztyn,  ul. Rolna 241, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną budową napowietrzno-kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15kV, na terenie gminy Wizna, obejmującym:
-  część działek o nr geod.: 50/1, 77, 76, 38, 71/3, 41/5, 40/9, 39/3, 39/4, 73/5, 40/2,  82/2, 40/7, 19/14, 11/7, 74/1, 17/7, 17/9, 16/4, 16/6, 15/2, 14/4, 14/6 - obręb Kokoszki,
- część działek o nr geod.: 31/2, 32, 33/2, 212, 40, 39, 38, 79, 80/1, 80/2, 81/3, 82/5, 83, 78/3, 85/1, 86/1, 87/1, 207, 88/1, 89/1, 90/1, 92/1, 93/1, 94/1, 77/4, 95, 97, 98/2, 220, 224, 137/8, 137/10 - obręb Nieławice,
- część działki o nr geod. 15/1 – obręb Mrówki.

            W związku z powyższym informuje się, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać pod podanym wyżej adresem.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez:
Zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiźnie,
Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Wizna,
Wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa  Kokoszki, Nieławice i Mrówki.

            Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie  poprzez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                              WÓJT
                                                            dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: środa, 22 maj 2013 14:55
Data opublikowania: środa, 22 maj 2013 15:04
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lis 2013 10:18
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1622 razy