BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wydanych postanowieniach uzgadniajacych projekt decyzji celu publicznego

GK. 6733. 6 .2013                                        Wizna, dnia 28.05.2013r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Wizna

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647) w związku z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013r. , poz.267),

zawiadamiam

o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej:na budowie napowietrznych linii energetycznych: średniego napięcia SN-15kV i niskiego napięcia nn0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, na terenie obejmującym działki o nr geod.: 599/2, 29/5, 29/4, 29/3, 29/2, 29/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/4, 32/5, 592, 32/1, 31, 76/1, 73/1, 73/2, 73/3, 74/1, 74/2, 75/2, 75/1, 596, 71, 70, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/10, 69/11, 69/7, 595/1, 67/1, 65/4, 65/3, 64/4, 64/3, 619/6, 128/1, 127/6, 127/5, 126/14, 126/13, 126/12, 126/11, 125/18, 125/17, 125/19, 124/12, 124/11, 124/10, 124/2, 123/12, 123/13, 123/14, 584, 123/10, 123/18, 123/17, 123/16, 123/19, 122/1, położonym w obrębie wsi Bronowo, gmina Wizna. przez:
1.    Starostę Powiatu Łomżyńskiego – postanowienie znak: GN-I.673.182.2013 z dnia     20 maj 2013r.,
2.    Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży – postanowienie znak: ZDP-1.455.48.243.2013 z dnia 22.04.2013r.

         W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. postanowień oraz aktami sprawy można zapoznać się w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.

         WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: wtorek, 28 maj 2013 15:30
Data opublikowania: wtorek, 28 maj 2013 15:33
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lis 2013 10:19
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1585 razy