BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

GK.6220.15. 2013                                           Wizna, dnia 19 sierpnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

            Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267) oraz w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 19 sierpnia 2013r. na wniosek złożony przez Gminę Wizna ul. Pl. Kpt. Raginisa, 18 – 430  Wizna zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn. „Remont mostu przez rzekę Narew w m. Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do łąk” na działkach oznaczonych nr 446, 522/1, obrębu Bronowo Łąki [Nr 0025] i nr 654/1, obrębu Bronowo [Nr 0002], gmina Wizna.

            Jednocześnie informuje się, iż strony zgodnie z art. 10 Kpa mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania, zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, pokój nr 11, w godz. od 8:00 do 12:30.

            Skutek  doręczenia następuje po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego zawiadomienia.

Data powstania: czwartek, 22 sie 2013 09:23
Data opublikowania: czwartek, 22 sie 2013 09:25
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lis 2013 10:20
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1547 razy