BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wizna

GK.6721.1.2013                            Wizna, dnia 30 sierpnia 2013r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Wizna
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wizna

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) oraz na podstawie art.39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wizna uchwały Nr XXVIII/139/13 z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wizna. Plan obejmować będzie obszar położony w miejscowości Wizna w rejonie ulicy Czarnieckiego i ulicy Polnej i przeznaczony pod różne funkcje, w tym między innymi pod cmentarz.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego opracowania planistycznego.

Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, 18-430 Wizna, w terminie do dnia 30 września 2013 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

             Wójt Gminy Wizna
            Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 30 sie 2013 15:58
Data opublikowania: piątek, 30 sie 2013 16:00
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2015 10:28
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1721 razy