BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wydaniu decyzji celu publicznego

GK. 6733.7.2013                                                       Wizna, dnia  06.09.2013r.

OBWIESZCZENIE

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647) zawiadamia się, że decyzją nr 5/2013 z dnia 06.09.2013r. zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrzno-kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15kV, na terenie gminy Wizna, obejmującym:
-  część działek o nr geod.: 50/1, 77, 76, 38, 71/3, 41/5, 40/9, 39/3, 39/4, 73/5, 40/2,  82/2, 40/7, 19/14, 11/7, 74/1, 17/7, 17/9, 16/4, 16/6, 15/2, 14/4, 14/6 - obręb Kokoszki,
- część działek o nr geod.: 31/2, 32, 33/2, 212, 40, 39, 38, 79, 80/1, 80/2, 81/3, 82/5, 83, 78/3, 85/1, 86/1, 87/1, 207, 88/1, 89/1, 90/1, 92/1, 93/1, 94/1, 77/4, 95, 97, 98/2, 220, 224, 137/8, 137/10 - obręb Nieławice,
- część działki o nr geod. 15/1 – obręb Mrówki.

Informuje się, że z treścią w.w. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wizna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna  oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Kokoszki, Mrówki i Nieławice.                   

         wz. Wójta
mgr Józef  Gawroński
     Sekretarz  Gminy

Data powstania: piątek, 6 wrz 2013 14:10
Data opublikowania: piątek, 6 wrz 2013 14:18
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 sty 2014 08:51
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1559 razy