BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

ROŚB.6740.2.5.2013                                       Łomża, 23 października 2013r

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  ŁOMŻYŃSKIEGO

            Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687) zwanej dalej „specustą drogową” w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 23 października 2013 r. po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Wizna z dnia 5 września 2013 r. (uzupełnionego dn. 26.09.2013 r.) wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na zadanie: przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 172024 B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1934 B (km rob. 0+004,15) do drogi krajowej Nr 64 (km rob. 0+493,46) na działkach nr 1428 i 1041 oraz części działek nr ew. 1427, 1411, 1410, 1040, 1671, 1672, 1673, 1674, 1676, 1675, 1677 (do podziału) na odcinku o długości 489,31m obręb Wizna, gm. Wizna:
a)  oznaczenie nieruchomości lub ich części według katastru nieruchomości objętych wnioskiem: 1428, 1041, 1427, 1411, 1410, 1040, 1671, 1672,1673, 1674, 1676, 1675; 1677;
b) oznaczenie nieruchomości według projektu podziału i według katastru nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej: 1427/1, 1411/1, 1410/1, 1410/2, 1040/1, 1040/2, 1671/1, 1672/1, 1673/1, 1674/1, 1676/1, 1675/1, 1677/1, 1428, 1041;
c)  oznaczenie nieruchomości według projektu podziału i katastru nieruchomości, które staną się własnością Gminy Wizna: 1427/1, 1411/1, 1410/1, 1410/2, 1040/1, 1040/2, 1671/1, 1672/1, 1673/1, 1674/1, 1676/1, 1675/1, 1677/1;
d)  oznaczenie według projektu podziału i według katastru nieruchomości działek poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu lub przebudowę dróg innych kategorii: nie dotyczy;
wraz z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości i zatwierdzeniem projektu budowlanego.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e specustawy drogowej w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna
- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Łomży, Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska  i Budownictwa, ul.Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pokój nr 328, tel. 086-215-69-22, codziennie w godzinach 7.30 – 15.30, w terminie do dnia 22.11.2013 r.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w prasie, na stronie internetowej Urzędu Gminy Wizna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wizna i Starostwa Powiatowego w Łomży, tj. od dnia 24.10.2013 r. do dnia 07.11.2013 r.

                                                                         Starosta Łomżyński

Data powstania: środa, 23 paź 2013 14:10
Data opublikowania: środa, 23 paź 2013 15:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 lis 2014 09:17
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1563 razy