BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wizna

                                                                             Wizna, dnia  12  marca 2014r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Wizna
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wizna
 

Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.), w wykonaniu uchwały Nr XXVIII/139/13 Rady Gminy Wizna z dnia 13 sierpnia 2013 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wizna, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235) dotyczącym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wizna, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 marca do 14 kwietnia 2014r. w Urzędzie Gminy Wizna, pokój nr 8, w godzinach 800 -1500.

Plan obejmuje obszar położony przy ulicy Czarnieckiego i ulicy Polnej w Wiźnie.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014r. (czwartek) o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy Wizna, pokój nr 8.

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie ww planu może wnieść uwagi. Uwagi należy wnieść na piśmie na adres Urzędu Gminy Wizna, Plac kapitana Raginisa 35, 18-430 Wizna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2014r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
1)  opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 262) lub
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013r., poz. 235) lub
3)  za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  na adres: wizna@wizna.pl.

Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnoszącego uwagę, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                               Wójt Gminy Wizna
                                                                             Zbigniew Sokołowski

Data powstania: czwartek, 13 mar 2014 08:15
Data opublikowania: czwartek, 13 mar 2014 09:50
Data przejścia do archiwum: środa, 23 gru 2015 11:04
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1937 razy