BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXVI/176/10 Rady Gminy Wizna

z dnia: 12 maja 2010 r.
w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bronowo na lata 2010 – 2016"

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i zatwierdza „Plan Odnowy Miejscowości Bronowo na lata 2010 – 2016” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXII/153/10 Rady Gminy Wizna z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bronowo na lata 2010-2015”.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
   Zbigniew Szulc

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 19 gru 2012 10:15
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1218 razy