BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot. "Dostawa nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wizna"

Ogłoszenie nr 540171583-N-2019 z dnia 16-08-2019 r.

WIZNA:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 586351-N-2019

Data: 14/08/2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIŹNIE, Krajowy numer identyfikacyjny 450153382, ul.

  1. KPT. WŁADYSŁAWA RAGINISA 35, 18-430 WIZNA, woj. podlaskie, państwo Polska, tel.

86 888 90 00, e-mail rdetkiewicz@gminawizna.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): http://www.bip.wizna.pl/index.php?k=323

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji:

Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Informuję, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późń. zm.) dokonano zmian w treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Dostawa nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wizna" polegających na: 1) zmianie §6 pkt 3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: "Pierwszy przegląd podwozia w okresie gwarancji – na koszt Zamawiającego, natomiast kolejny – na koszt Wykonawcy. Przeglądy podwozia dokonywane będą w autoryzowanym serwisie producenta podwozia, zlokalizowanym najbliżej siedziby Zamawiającego Przeglądy zabudowy dokonywane będą na koszt Zamawiającego". 2) zmianie §7 pkt 2a wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: "Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w następującej wysokości: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki"

 

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiźnie

 

Jan Bzura

......................................................

Pliki do pobrania: