BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dot. "Dostawa nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wizna"

Ogłoszenie nr 510190847-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIŹNIE: Dostawa nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wizna

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 586351-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 540171583-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIŹNIE, Krajowy numer identyfikacyjny 450153382, ul. PL. KPT. WŁADYSŁAWA RAGINISA 35, 18-430 WIZNA, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 888 90 00, e-mail rdetkiewicz@gminawizna.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): http://bip.wizna.pl/index.php?k=323

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Stowarzyszenie

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wizna

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

1/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu specjalnego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 6x6 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiźnie. Minimalne wymagania dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego stanowią załącznik nr 7 do SIWZ (wypełniony i podpisany należy złożyć wraz z ofertą). Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo musi być ważne na dzień odbioru

przedmiotu zamówienia. Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli co najmniej 2 letniej gwarancji jakości licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 34144210-3

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/09/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 935000

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: „WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Email wykonawcy: biuro@wiss.com.pl

Adres pocztowy: ul. Leszczyńska 22

Kod pocztowy: 43-300

Miejscowość: Bielsko-Biała

Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1150050

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1150050

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1150050

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ

OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

                                                                         Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiźnie

                                                                       Jan Bzura