BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot. "Przebudowa rozbudowa drogi gminnej ul. Wschodniej "
Ogłoszenie nr 540108455-N-2020 z dnia 19-06-2020 r.
Wizna:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 548355-N-2020
Data: 08/06/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Wizna, Krajowy numer identyfikacyjny 45067000200000, ul. pl. kpt. Władysława Raginisa  35, 18-430  Wizna, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 888 90 00, e-mail sekretariat@gminawizna.pl, faks 86 888 90 13.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.wizna.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa rozbudowa drogi gminnej ul. Wschodniej w Bronowie Zakres prac budowlanych obejmuje m.in. 1) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych: mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków, roboty pomiarowe drogi; 2) wykonanie wykopów i nasypów: roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, ręczne formowanie nasypów, zagęszczanie nasypów walcami, oczyszczenie rowów i przepustów z namułu; 3) wykona nie koryta wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; 4) ułożenie przepustów drogowych jednootworowych na ławie z pospółki, obrukowanie wlotu i wylotu przepustu; 5) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 20 cm; 6) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego: warstwa wiążąca (po zagęszczeniu grub. 5 cm), warstwa ścieralna (po zagęszczeniu grub. 4 cm); 7) humusowanie z obsianiem skarp 8) wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z elementów betonowych; 9) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa rozbudowa drogi gminnej ul. Wschodniej w Bronowie Zakres prac budowlanych obejmuje m.in. 1) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych: mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków, roboty pomiarowe drogi; 2) wykonanie wykopów i nasypów: roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, ręczne formowanie nasypów, zagęszczanie nasypów walcami, oczyszczenie rowów i przepustów z namułu; 3) wykona nie koryta wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; 4) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 20 cm; 5) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego: warstwa wiążąca (po zagęszczeniu grub. 5 cm), warstwa ścieralna (po zagęszczeniu grub. 4 cm); 6) humusowanie z obsianiem skarp 7) wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z elementów betonowych; 8) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV PROCEDURA
Punkt: IV.5) ZMIANA UMOWY
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert upływa 22.06.2020 r. – godz. 10.00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert upływa 29.06.2020 r. – godz. 10.00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV PROCEDURA
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-22, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-29, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: SIWZ rozdział 2
Punkt: pkt I ppkt 4 opis przedmiotu zamówienia
W ogłoszeniu jest: 1) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych: mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków, roboty pomiarowe drogi; 2) wykonanie wykopów i nasypów: roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, ręczne formowanie nasypów, zagęszczanie nasypów walcami, oczyszczenie rowów i przepustów z namułu; 3) wykonanie koryta wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; 4) ułożenie przepustów drogowych jednootworowych na ławie z pospółki, obrukowanie wlotu i wylotu przepustu; 5) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 20 cm; 6) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego: warstwa wiążąca (po zagęszczeniu grub. 5 cm), warstwa ścieralna (po zagęszczeniu grub. 4 cm); 7) humusowanie z obsianiem skarp; 8) wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z elementów betonowych; 9) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
W ogłoszeniu powinno być: 1) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych: mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków, roboty pomiarowe drogi; 2) wykonanie wykopów i nasypów: roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, ręczne formowanie nasypów, zagęszczanie nasypów walcami, oczyszczenie rowów i przepustów z namułu; 3) wykonanie koryta wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; 4) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 20 cm; 5) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego: warstwa wiążąca (po zagęszczeniu grub. 5 cm), warstwa ścieralna (po zagęszczeniu grub. 4 cm); 6) humusowanie z obsianiem skarp; 7) wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z elementów betonowych; 8) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: SIWZ rozdział 2
Punkt: V termin wykonania
W ogłoszeniu jest: Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2021 r..
W ogłoszeniu powinno być: Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 września 2021 r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: SIWZ rozdział 2
Punkt: V. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty, ust. 2
W ogłoszeniu jest: Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 22.06.2020 znak spr. DI.271.1.2.2020
W ogłoszeniu powinno być: Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 29.06.2020 znak spr. DI.271.1.2.2020

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: SIWZ rozdział 3
Punkt: VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, ust. 2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert upływa 22.06.2020 r. – godz. 10.00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert upływa 29.06.2020 r. – godz. 10.00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: SIWZ rozdział 3
Punkt: VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, ust. 3
W ogłoszeniu jest: Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 22.06.2020 r. w siedzibie Urzędu , w pok. nr 6 o godz. 10.15
W ogłoszeniu powinno być: Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 29.06.2020 r. w siedzibie Urzędu , w pok. nr 6 o godz. 10.15

 
Wójt Gminy Wizna
Mariusz Soliwoda