BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

dot. GŚ.271.4.2024 zadania pn. „Modernizacja systemu oczyszczania ścieków w Wiźnie”

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00229472 z dnia 2024-03-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja systemu oczyszczania ścieków w Wiźnie
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIZNA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670002
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: pl. kpt. Władysława Raginisa 35
1.5.2.) Miejscowość: Wizna
1.5.3.) Kod pocztowy: 18-430
1.5.4.) Województwo: podlaskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński
1.5.7.) Numer telefonu: 86 888 90 00
1.5.8.) Numer faksu: 86 888 90 13
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminawizna.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wizna.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja systemu oczyszczania ścieków w Wiźnie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-adc8db57-d7b8-11ee-8305-7e4937eb936d
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00229472
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-04
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00053715/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.3 Modernizacja systemu oczyszczania ścieków w Wiźnie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-adc8db57-d7b8-11ee-8305-7e4937eb936d
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie dokumentów elektronicznych”, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem KRI”, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
6. Wykaz poszczególnych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób sporządzania i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w rozdz. XII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1 ze zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wizna reprezentowana przez Wójta Gminy Wizna z siedzibą 18-430 Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35; nr tel.: 86 888 90 00, adres e-mail: sekretariat@gminawizna.pl. zwanego dalej „Administratorem”.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem email: iod@gminawizna.pl lub pisemnie, kierując korespondencję na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów:
a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.),
b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.);
c) ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164),
d) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z uzasadnionymi interesami administratora polegającymi na ewentualnym dochodzeniu roszczeń oraz w związku z realizacją zawartej umowy art. 6 ust. 1 lit b RODO.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty lub organy uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające;
c) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 6 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
d) podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów np. do prowadzenia kontroli, jak również zainteresowani w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3. Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.
8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GŚ.271.4.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część I – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiźnie
1. Przedmiot zamówienia tej części obejmuje:
- Modernizację budynku oczyszczalni ścieków w Wiźnie oraz układów zasilania, sterowania i automatyki kontrolno-pomiarowej (roboty budowlane i elektryczne),
- Modernizację systemu napowietrzania ścieków w oczyszczalni ścieków w Wiźnie, w tym systemu dekantacji ścieków oczyszczonych oraz przepompowni
- Instalacja przepompowni przed sitopiaskownikiem wraz ze zbiornikiem
- Instalacja sitopiaskownika w oczyszczalni ścieków w Wiźnie
- Instalacja przepływomierza elektromagnetycznego wraz z wymianą studni przepływomierza
- Instalacja punktu zlewnego w oczyszczalni ścieków w Wiźnie
Zakres poszczególnych etapów szczegółowo opisany został w Programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
2. Zamówienie należy wykonać w formule „zaprojektuj i wybuduj”, wykorzystując Program Funkcjonalno-Użytkowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów
a) Cena - waga kryterium 60 pkt;
b) Okres gwarancji - waga kryterium 20 pkt
c) Czas reakcji usunięcia wad gwarancyjnych - waga kryterium 20 pkt
2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

1) Cena (C):
C = Cmin/Cob x 60 pkt
gdzie:
C – liczba przyznanych wykonawcy punktów w tym kryterium;
Cmin – najniższa cena oferowana spośród złożonych ofert;
Cob – cena ofertowa badanej oferty.

2) Okres gwarancji (G):
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres gwarancji jaki udzieli na wykonany przedmiot zamówienia w miesiącach, licząc od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach:
a) udzielenie 36 miesięcznej gwarancji – 0 pkt
b) udzielenie 48 miesięcznej gwarancji – 10 pkt
c) udzielenie 60 miesięcznej gwarancji – 20 pkt


3) Czas usunięcia wad gwarancyjnych (U):
Przez czas usunięcia wad gwarancyjnych rozumie się czas usunięcia awarii gwarancyjnych wstrzymujących pracę oczyszczalni, od chwili powiadomienia do faktycznej naprawy i uruchomienia oczyszczalni. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie czas reakcji usunięcia wad gwarancyjnych na wykonany przedmiot zamówienia w godzinach. Minimalny czas usunięcia awarii gwarancyjnych - do 12 godzin.
- do 12 godzin – 20 pkt
- do 24 godzin – 10 pkt
- > 24 godzin – 0 pkt

Punkty w powyższych kryteriach zostaną zsumowane.
Całkowita liczba punktów jakie otrzyma dana oferta zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
Lp= C+G+U
gdzie:
Lp – liczba przyznanych wykonawcy punktów;
C – liczba przyznanych wykonawcy punktów w kryterium cena;
G – liczba przyznanych wykonawcy punktów w kryterium okres gwarancji;
U - liczba przyznanych wykonawcy punktów w kryterium czas usunięcia wad gwarancyjnych
Maksymalna ilość punktów jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
Liczba punktów jest liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrągleń dokonuje się w ten sposób, że końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się o 0,01 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas usunięcia wad gwarancyjnych
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część II - Instalacja prasy do osadu w oczyszczalni ścieków w Wiźnie
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż prasy do odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Wiźnie, obejmujący również instalację odwadniania osadów wraz z higienizacją. Do odwodnienia osadu przewiduje się zastosowanie prasy śrubowej uzyskującej maksymalnie możliwe stężenia suchej masy w osadzie po odwodnieniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ : „ Opis: Dostawa i montaż prasy do odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Wiźnie”.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich niezbędnych prac pomocniczych i towarzyszących, (w tym: przebić, przekuć, skuć betonów, wykonania nadlewek) związanych z podłączeniem i sterowaniem, bez których nie będzie można przystąpić do użytkowania prasy.
3) Przedmiot zamówienia obejmuje montaż prasy w budynku oczyszczalni ścieków, z wyrzutem osadu na zewnątrz. Osad trafiał będzie na przyczepę do osadu.
4) Wykonawca przeprowadzi rozruch technologiczny i szkolenie obsługi na miejscu montażu prasy.
5) Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny, a także zapewni 100% dostępność części zamiennych i/lub zużywających się.
6) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność zrealizowanego przedmiotu umowy, jak również za niezgodności między asortymentem zamówionym, a dostarczonym.
7) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt. Ponadto zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia przedmiotu zamówienia podczas transportu do miejsca dostawy wskazanego przez Zamawiającego.
8) Dostarczony przedmiot zamówienia winien spełniać wszelkie wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami prawa dla tego typu towarów i nie może być przedmiotem roszczeń osób trzecich.
9) Odbiór przedmiotu zamówienia dokonywać będzie wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego, w obecności pełnomocnika Wykonawcy w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy.
10) Do protokołu odbioru Wykonawca winien dołączyć niezbędne badanie (atesty) oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa oświadczające spełnianie określonych wymagań.
11) W sytuacji, gdy podczas czynności odbioru Zamawiający stwierdzi występowanie wad, może odmówić odebrania przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru dostawy.
12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany albo zwrotu: dostaw wadliwych, o nieodpowiedniej jakości, nie odpowiadającej opisowi zawartemu w SWZ.
13) Wymaga się, aby oferowane urządzenia nie były urządzeniami testowymi ani prototypowymi. Celem potwierdzenia tego faktu wymagane jest przedstawienie wraz z ofertą dwóch listów referencyjnyjnych, wystawionych przez Użytkownika instalacji odwadniania osadów (komunalne oczyszczalnie ścieków), na których zastosowano poszczególne urządzenia, które zdaniem oferenta spełniają kryterium równoważności. Poprzez oczyszczalnie komunalne należy rozumieć obiekty, w których co najmniej 70% ścieków dopływających stanowią ścieki bytowo – gospodarcze. Z uwagi na to , że każdy obiekt posiada swoja specyfikę i pewne typy urządzeń mogą być indywidualnie dostosowane do specyfiki obiektu wskazane obiekty referencyjne, na których zamontowano urządzenia z listy będą technicznie zgodne z wymogami określonymi dla każdego z urządzeń zawartych w opisie. Dodatkowo do oferty należy dołączyć przykładowe Certyfikaty CE dla kluczowych urządzeń wchodzących w skład instalacji oraz procedurę certyfikacji CE instalacji. Po wykonaniu montażu instalacji Dostawca zobowiązuje się przeprowadzić certyfikację CE według załączonej procedury do oferty.
14. Wykonawca powinien mieć minimum 10 letnie doświadczenie w zakresie produkcji urządzeń ze stali nierdzewnych dedykowanych dla oczyszczalni ścieków.
4.2.6.) Główny kod CPV: 42996200-6 - Prasy do odpadów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów
a) Cena - waga kryterium 60 pkt;
b) Okres gwarancji - waga kryterium 20 pkt
c) Czas reakcji usunięcia wad gwarancyjnych - waga kryterium 20 pkt
2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

1) Cena (C):
C = Cmin/Cob x 60 pkt
gdzie:
C – liczba przyznanych wykonawcy punktów w tym kryterium;
Cmin – najniższa cena oferowana spośród złożonych ofert;
Cob – cena ofertowa badanej oferty.

2) Okres gwarancji (G):
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres gwarancji jaki udzieli na wykonany przedmiot zamówienia w miesiącach, licząc od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach:
a) udzielenie 36 miesięcznej gwarancji – 0 pkt
b) udzielenie 48 miesięcznej gwarancji – 10 pkt
c) udzielenie 60 miesięcznej gwarancji – 20 pkt


3) Czas usunięcia wad gwarancyjnych (U):
Przez czas usunięcia wad gwarancyjnych rozumie się czas usunięcia awarii gwarancyjnych wstrzymujących pracę oczyszczalni, od chwili powiadomienia do faktycznej naprawy i uruchomienia oczyszczalni. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie czas reakcji usunięcia wad gwarancyjnych na wykonany przedmiot zamówienia w godzinach. Minimalny czas usunięcia awarii gwarancyjnych - do 12 godzin.
- do 12 godzin – 20 pkt
- do 24 godzin – 10 pkt
- > 24 godzin – 0 pkt

Punkty w powyższych kryteriach zostaną zsumowane.
Całkowita liczba punktów jakie otrzyma dana oferta zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
Lp= C+G+U
gdzie:
Lp – liczba przyznanych wykonawcy punktów;
C – liczba przyznanych wykonawcy punktów w kryterium cena;
G – liczba przyznanych wykonawcy punktów w kryterium okres gwarancji;
U - liczba przyznanych wykonawcy punktów w kryterium czas usunięcia wad gwarancyjnych
Maksymalna ilość punktów jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
Liczba punktów jest liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrągleń dokonuje się w ten sposób, że końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się o 0,01 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas usunięcia wad gwarancyjnych
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część III - Modernizacja przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na terenie gminy Wizna
Zakres prac modernizacyjnych na poszczególnych przepompowniach ścieków w Wiźnie określony został w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (rozdział 1.5.6) stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację 12 przepompowni ścieków w następujących lokalizacjach:
a) Przepompownia nr 1- ul. Stefana Czarneckiego 47
b) Przepompownia nr 2- ul. Stefana Czarneckiego 95
c) Przepompownia nr 3- ul. Szosa Białostocka 6
d) Przepompownia nr 4 – ul. Witkowo
e) Przepompownia nr 5 - skrzyżowanie ul. Nadnarwiańskiej i Kopernika
f) Przepompownia nr 6 – Kramkowo 9
g) Przepompownia nr 7 – Kramkowo
h) Przepompownia nr 8 - Szosa Białostocka 1
i) Przepompownia nr 9 - Szosa Białostocka 2
j) Przepompownia nr 10 – ul. Jana Pawła 28
k) Przepompownia nr 11 – ul. Zamkowa 1
l) Przepompownia nr 12 – ul. Kombatantów 2

UWAGA!: Wszystkie urządzenia powinny pochodzić od jednego producenta i posiadać serwis firmowy lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujący szybką obsługę gwarancyjną jak i pogwarancyjną.
Zamówienie należy wykonać w formule „zaprojektuj i wybuduj”, wykorzystując Program Funkcjonalno-Użytkowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów
a) Cena - waga kryterium 60 pkt;
b) Okres gwarancji - waga kryterium 20 pkt
c) Czas reakcji usunięcia wad gwarancyjnych - waga kryterium 20 pkt
2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

1) Cena (C):
C = Cmin/Cob x 60 pkt
gdzie:
C – liczba przyznanych wykonawcy punktów w tym kryterium;
Cmin – najniższa cena oferowana spośród złożonych ofert;
Cob – cena ofertowa badanej oferty.

2) Okres gwarancji (G):
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres gwarancji jaki udzieli na wykonany przedmiot zamówienia w miesiącach, licząc od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach:
a) udzielenie 36 miesięcznej gwarancji – 0 pkt
b) udzielenie 48 miesięcznej gwarancji – 10 pkt
c) udzielenie 60 miesięcznej gwarancji – 20 pkt


3) Czas usunięcia wad gwarancyjnych (U):
Przez czas usunięcia wad gwarancyjnych rozumie się czas usunięcia awarii gwarancyjnych wstrzymujących pracę oczyszczalni, od chwili powiadomienia do faktycznej naprawy i uruchomienia oczyszczalni. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie czas reakcji usunięcia wad gwarancyjnych na wykonany przedmiot zamówienia w godzinach. Minimalny czas usunięcia awarii gwarancyjnych - do 12 godzin.
- do 12 godzin – 20 pkt
- do 24 godzin – 10 pkt
- > 24 godzin – 0 pkt

Punkty w powyższych kryteriach zostaną zsumowane.
Całkowita liczba punktów jakie otrzyma dana oferta zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
Lp= C+G+U
gdzie:
Lp – liczba przyznanych wykonawcy punktów;
C – liczba przyznanych wykonawcy punktów w kryterium cena;
G – liczba przyznanych wykonawcy punktów w kryterium okres gwarancji;
U - liczba przyznanych wykonawcy punktów w kryterium czas usunięcia wad gwarancyjnych
Maksymalna ilość punktów jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
Liczba punktów jest liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrągleń dokonuje się w ten sposób, że końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się o 0,01 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas usunięcia wad gwarancyjnych
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w zakresie zdolności technicznej – warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, lub będzie dysponował osobami zdolnymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia odpowiednie do specyfiki robót, zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wynikającym z przedmiotu niniejszego zamówienia (dotyczy części I i III).
Wskazany wyżej wykaz personelu Wykonawcy stanowi jedynie minimalne wymagania dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał (wzór druku załącznik nr 7 do SWZ), że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, co najmniej 2 roboty budowlane, których przedmiotem były roboty budowlane polegające na przebudowie/rozbudowie/modernizacji przepompowni ścieków o wartości nie mniejszej niż 0,5 mln zł brutto. Przez w/w zadanie rozumie się roboty wykonane w ramach jednej umowy. Wykonawca załączy również dowody potwierdzające, że ww. roboty zostały wykonane należycie, w szczególności, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Dokumentem potwierdzającym spełnienie powyższego warunku będzie wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, na druku stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (dowód - referencja bądź inny dokument wystawiony przez podmiot na rzecz którego wykonawca wykonał lub wykonuje robotę).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ;
2) Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 125 ust.1 ustawy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 Ustawy (wzór druku załącznik nr 4 do SWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca. Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy,.
3) Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu, (wzór druku załącznik nr 5 do SWZ). W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby.
Oświadczenia te stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postepowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale XV.4.
4) Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).
5) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór druku załącznik nr 6 do SWZ).
Dokument/-y należy złożyć w jednej z poniższych postaci:
 w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przez osobę upoważnioną do reprezentowania Podmiotu udostępniającego zasoby,
 w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Podmiotu udostępniającego zasoby,
 cyfrowego odwzorowania zobowiązania sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego przez wykonawcę lub wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy lub wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia,
 cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego przez notariusza, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
6) dokument potwierdzający wniesienie wadium – w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, w oryginale w postaci elektronicznej.
7) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. - o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
8) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę, o którym mowa w art. 5k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576,
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ;
2) Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 125 ust.1 ustawy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 Ustawy (wzór druku załącznik nr 4 do SWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca. Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby.
3) Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu, (wzór druku załącznik nr 5 do SWZ). W przypadku podmiotów występujących wspólnie, oświadczenie składa każdy z wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio
Oświadczenia te stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postepowaniu, na dzień składania ofert, t
4) Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).
5) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór druku załącznik nr 6 do SWZ).
6) dokument potwierdzający wniesienie wadium – w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, w oryginale w postaci elektronicznej.
7) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. - o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
8) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę, o którym mowa w art. 5k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576, tj. wykonawcę, który jest:
a) Obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;
b) Osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
c) Osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:
 obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub
 osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,
oraz wszystkich jego podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności wykonawca polega, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia i należą oni do co najmniej jednej z powyższych kategorii podmiotów.
Załącznik nr 12 do SWZ – składany wraz z ofertą.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 13 500 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: 14 8762 1019 0027 8672 9000 0020, Hexa Bank Spółdzielczy, o. Wizna z adnotacją: zamówienie pn. „Modernizacja systemu oczyszczania ścieków w Wiźnie” część I lub część II lub część III albo części : …..
4. Wadium wnoszone w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj. 14.03.2024 r., godz. 12.00.
5. Skutecznym wniesieniem wadium jest moment obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Zamawiający w dniu 14.03.2024 r. o godz. 12.00 sprawdzi obroty na wskazanym do wpłaty wadium koncie Zamawiającego i wygeneruje dokumenty bankowe w postaci wyciągu bankowego.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 lit. b) – d), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy PZP.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie zgodnie z art. 125 ust.1 ustawy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 Ustawy PZP oraz oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu składa każdy wykonawca.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.
Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak
7.2.) Informacje na temat zaliczek:
W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zamawiający zapłaci Wykonawcy, na podstawie faktury zaliczkowej zaliczkę na poczet wykonania zamówienia, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 pkt. 1.1 projektu umowy.
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w przypadkach poniżej: a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, mających wpływ na realizację umowy,
b) zmiana terminu realizacji Umowy (który nie może przekroczyć 12 miesięcy od dnia podpisania umowy):
1. w przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej Wykonawcy i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą starannością,
− z powodu działania siły wyższej, tj.: nadzwyczajnym, nagłym i niespodziewanym zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od woli Wykonawcy, którego Wykonawca nie mógł przy zachowaniu należytej staranności uniknąć bądź przezwyciężyć tego zdarzenia lub jego skutków, co Wykonawca winien udowodnić za pomocą odpowiednich dokumentów lub oświadczeń.
− w sytuacji gdy wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót określonych umową, w szczególności z powodu technologii realizacji prac, wymogów określonych normami lub przepisami prawa, które wymagają konkretnych warunków atmosferycznych;
− z powodu wystąpienia sytuacji epidemicznej/pandemicznej, mającej bezpośredni wpływ na możliwość wykonania zamówienia w terminie określonym w niniejszej umowie, co Wykonawca winien udowodnić za pomocą odpowiednich dokumentów lub oświadczeń.
2. pojawienie się nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy, pozwalającej na zaoszczędzeniu czasu realizacji Umowy lub jej kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,
3. konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub uzgodnionej z zamawiającym,
4. odmienne od przyjętych w dokumentacji geologicznej, przekazanej przez Zamawiającego, warunki geologiczne lub architektoniczno - budowlane, skutkujące niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
5. konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
6. konieczność zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy:
c) konieczności wykonania robót zamiennych,
d) konieczności wykonanie robót dodatkowych,
e) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych,
f) zmiany warunków płatności w przypadku: zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji Umowy, w szczególności dotyczących przepisów podatkowych, np. zmiany ustawowej stawki podatku VAT.
g) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:
1) robót zamiennych lub dodatkowych których każda kolejna zmiana nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
2) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót.
Wartość zmian o których mowa powyżej ustala się:
1. tam, gdzie jest to możliwe na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego podstawę wyliczenia brutto wynagrodzenia (roboty odpowiadające opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty o charakterze podobnym do tych robót),
2. w przypadku braku możliwości zastosowania tych wskazań, tj. braku kosztorysu ofertowego z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia na podstawie średnich cen jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach dla województwa podlaskiego aktualnych w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-19 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na Platformie e - Zamówienia
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-19 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-17