BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

GK 7624 – 4/5/09                Wizna dn. 04.01.2010r.

Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, oraz w związku z art. 73 ust 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

 zawiadamiam

że w dniu 09 grudnia 2009r na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, zostało wszczęte  postępowanie w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr  1964B Bronowo – Janczewo – Bożejewo – Taraskowo – Olszyny na odcinku Janczewo – Bronowo w lokalizacji 12+570,00 – 14+743,00 na działkach o nr ewidencyjnych 131, 414/3, 417/1, 419/4, w obrębie  wsi Janczewo gm. Wizna, dz. nr 599/2, 592 w obrębie wsi Bronowo gm. Wizna . Przebudowa obejmować będzie również  część działek  (po podziale) o nr ewidencyjnych 85, 86,87/1,106,107 i 108/2 w obrębie wsi Bronowo gm. Wizna” .

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy w Wiźnie.  Organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii jest  Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny  w Łomży i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Na podstawie art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r, nr 199, poz.1227) w przypadku gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 osób, stosuje się przepis art. 49 kpa, przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

 Jednocześnie informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 kpa polegających na prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień, oraz składanie ewentualnych  zastrzeżeń i wniosków w postępowaniu administracyjnym w terminie 21 dni od  daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, w tutejszym Urzędzie Gminy  Wizna  Pl. Kpt. Raginisa 35, pokój  nr 11 w godz. od 8:00 do 12:00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, na stronie BIP Urzędu Gminy Wizna  oraz wywieszeniu na  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wizna  i na tablicy ogłoszeń w m. Bronowo i Janczewo.

 

WÓJT

dr inż. Zbigniew Sokołówski

 

 

Data powstania: czwartek, 7 sty 2010 07:45
Data opublikowania: czwartek, 7 sty 2010 07:58
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 lut 2010 11:06
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1713 razy