BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

dotyczy: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory stanowiskiem obsadzie 60 DJP, z płytą gnojową i zbiornikiem na gnojówkę oraz płyty silosowej o powierzchni ok. 240 m 2 i zbiornika na ścieki socjalne o poj. ok. 10 m 3, zlokalizowanego na części działek oznaczonych nr nr geod. 162/1,162/7,162/8 położonych na gruntach wsi Męczki.

Zawiadomienie

 

 

            Stosownie do  art. 106 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Informuję, iż w związku z prowadzeniem sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory stanowiskiem obsadzie 60 DJP, z płytą gnojową i zbiornikiem na gnojówkę oraz płyty silosowej  o powierzchni ok. 240 m 2 i zbiornika na ścieki socjalne  o poj. ok. 10 m 3, zlokalizowanego  na  części działek oznaczonych nr nr geod. 162/1,162/7,162/8 położonych  na gruntach wsi Męczki, gmina Wizna, po przedłożeniu raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Łomży i do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Białymstoku  Wydział Spraw Terenowych w Łomży w przedmiocie  uzgodnienia warunków realizacji  przedsięwzięcia  i wyrażenia opinii.

            Zgodnie z  art. 77 ust. 1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r Nr 199 poz. 1227) jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania decyzji zasięga opinii wyżej opisanych organów.

            Informuję, że zgodnie z art. 10 k.p.a. stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym również w postępowaniu prowadzonym przed organem opiniującym.

 

 

 

Data powstania: czwartek, 27 maj 2010 08:54
Data opublikowania: czwartek, 27 maj 2010 09:02
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sty 2012 13:45
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2848 razy