BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

dotyczy:decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o obsadzie 60 DJP, z płytą gnojową i zbiornikiem na gnojówkę oraz płyty silosowej o powierzchni ok. 240 m 2 i zbiornika na ścieki socjalne o poj. ok.10 m 3, w gospodarstwie o obsadzie docelowej ok. 80 DJP we wsi Męczki gmina

GK7614-3/7/10                            Wizna,dn.26 maja 2010 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Wizna, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 03.03.2010r. wpłynął wniosek Pana Witolda Mroczkowskiego zam. Męczki 1, 18-430 Wizna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o obsadzie  60 DJP, z płytą  gnojową  i zbiornikiem na gnojówkę oraz płyty silosowej  o powierzchni ok. 240 m 2  i zbiornika na ścieki socjalne  o poj. ok.10 m 3, w gospodarstwie o obsadzie docelowej ok. 80 DJP  we wsi Męczki gmina Wizna  na działkach oznaczonych nr nr geodezyj. 162/1,162/7,162/8.    

  Mając na uwadze, iż planowana działalność  zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Wójt Gminy Wizna  po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży nałożył Postanowieniem z dnia 07.04.2010r. znak GK 7614-3/4/10 na Wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, oraz zawiesił postępowanie  do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu. W dniu 20 maja 2010 roku po przedłożeniu przez Inwestora raportu postępowanie zostało podjęte.                                                                                                                                                                                                                                                             

Informuje się, iż organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Generalna Dyrekcja Ochrony środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży.                                                                      Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od  27 maja 2010r   do 18 czerwca 2010 r. w Urzędzie Gminy Wizna ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, pokój nr 11, w godzinach od 800 do 15 00    Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez  Wójta Gminy Wizna  przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  realizacji przedsięwzięcia.

Wnioski złożone po określonym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

               WÓJT

dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 27 maj 2010 09:03
Data opublikowania: czwartek, 27 maj 2010 09:09
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sty 2012 13:45
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2921 razy