BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry, ewidencje i archiwa na stanowisku pracy ds. budownictwa planowania przestrzennego, drogownictwa, zamówień publicznych i inwestycji

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 rokuPrawo Ochrony Środowiska (Dz.u. z 2001 roku Nr 62, poz.627, Nr 115,poz.1229 ) na stanowisku pracy d.s rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, gospodarki gruntami gruntami i mienia komunalnego prowadzony jest publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie , będących w jego posiadaniu.

Wykaz informacji podlegających udostępnieniu reguluje art.19 ust.2 w/cyt. Ustawy. Są to m.in.:

• wnioski i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy

• analizy dotyczące ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospo-
darowania terenu
• decyzje o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za zajęcia pasa
drogowego dróg gminnych
• raporty o oddziaływaniu na środowisko inwestycji mogących pogorszyć jego
stan,


Udostępnianie :

Informacje zawarte w rejestrze udostępnia się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej,nie później niż w ciągu miesiąca. Wniosek należy złożyć w sekretariacie tut.Urzędu .pok.6

Opłaty :

• Znaczki skarbowe : 5 zł od podania

• Za wyszukanie informacji, sporządzenie kopii dokumentów lub danych oraz ich
ewentualne przesłanie pobierane są opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz.U.
Nr 50, poz.435).
• Przeglądanie rejestru w siedzibie Urzędu i udzielanie informacji ustnych jest bezpłatne

Inne informacje

Nie podlegają udostępnieniu informacje dotyczące :

• spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli ujawnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania

• spraw będących przedmiotem praw autorskich oraz patentowych, jeżeli udostępnienie mogłoby naruszyć te prawa

• dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli nie miały one obowiązku ich dostarczenia i złożyły zastrzeżenie o ich nie udostępnianiu

• dokumentów lub danych, których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie środowiska

• mogące naruszyć przepisy o ochronie danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej
Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy
Rejestr wydanych zaświadczeń
Udostępnianie

Informacje zawarte w rejestrach udostępnia się na wniosek osoby zainteresowanej w formie ustnej.
Wyszukiwanie i udostępnianie danych jest bezpłatne
Data powstania: poniedziałek, 8 mar 2004 10:06
Data opublikowania: poniedziałek, 8 mar 2004 10:08
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 4056 razy