BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

Droga gminna we wsi Ruś km 0+820 – 1+800

GK. 271.7. 2013                                                                                                          

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE
„Droga gminna we wsi Ruś km 0+820 – 1+800”
Numer ogłoszenia BZP:239586 - 2013; data zamieszczenia: 21.06.2013 

1.  Nazwa i adres Zamawiającego:
GMINA WIZNA,  ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna

2.  Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości przekraczającej równowartość kwoty euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

3.   Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie  SIWZ: bip.wizna.pl   
Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać za odpłatnością w kwocie 50,00zł w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, I piętro, pokój nr 8.

 4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest Droga gminna we wsi Ruś km 0+820 – 1+800 obejmujący następujące elementy:
1) odtworzenie trasy i pkt wysokościowych: roboty pomiarowe,
2) mechaniczne karczowanie  zagajników i krzaków  z wywiezieniem ,
3) formowanie  i zagęszczanie nasypów,
4) Rozebranie nawierzchni z płyt pełnych,
5) Demontaż rurociągu  żelbetowego łaczonego na styk opaską betonową o Ø 1200 mm,
6)  Montaż przepustu z rury stalowej spiralnie karbowanej Ø 1200 na ławie betonowej,
7) Brukowanie skarp przekopów i nasypów,
8) podbudowa z kruszyw  łamanych  - gr. 20cm,
9)  powierzchniowe utrwalenie  nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Kruszywa naturalne o wymiarach 12-16 mm.Ilość kruszywa 13.0 dm3/m2,
10)   powierzchniowe utrwalenie  nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Grysy kamienne  o wymiarach 8-11 mm.Ilość kruszywa 13.0 dm3/m2,
11)   powierzchniowe utrwalenie  nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Grysy kamienne  o wymiarach 5-8 mm.Ilość kruszywa 10.0 dm3/m2,
12)   przepusty rurowe pod zjazdami  z rur betonowych Ø40 cm
13)   regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Objętość betonu w jednym miejscu  do 0.1 m3

Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym i przedmiarze robót stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 
45233220-6  Roboty w zakresie  budowy dróg 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.  Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:  
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia: 30.08.2013r.

7.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania,

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie co najmniej 3 zamówienia polegające na budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni z betonu asfaltowego o wartości nie mniejszej niż 180.000,00 zł brutto każde -z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki  budowlanej i prawidłowo ukończone,

3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 50% wartości złożonej oferty.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wskazanych w punkcie VI. SIWZ zgodnie z formułą  „spełnia/nie spełnia”.

8.  Informacja na temat wadium
Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 5.000zł (słownie: pięć tysiące złotych) przed upływem terminu składania  ofert.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena – 100%

10.  Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, I piętro pokój nr 8 w terminie do dnia  08.07.2013r. do godz. 1000.

11.  Termin związania ofertą:  wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

13.  Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej:
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w  art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4:
Zamawiający  nie przewiduje udzielania zamówień      uzupełniających.                                                                          

      WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 21 cze 2013 20:15
Data opublikowania: piątek, 21 cze 2013 20:38
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lis 2013 10:37
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1882 razy