BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

GK.6220.18.2015/RS                                                                             Wizna, dn. 07 grudnia 2015 r.

 INFORMACJA

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowychuwarunkowaniach

 

            Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 07 grudnia 2015 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowychuwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Instalacja Mobilnej Kompaktowej Kontenerowej Mikro-Biogazowni Rolniczej o mocy elektrycznej do 22 kW.

           Informuje się, że w Urzędzie Gminy Wizna w pokoju nr 11 można zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

            Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.), dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tut. Urzędzie.

                                                                                                                 WÓJT
                                                                                                  dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: wtorek, 8 gru 2015 08:04
Data opublikowania: wtorek, 8 gru 2015 08:07
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:26
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1345 razy