BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY w WIŹNIE

postępowanie w sprawie wydania decyzji dotyczącej budowy elektrowni wiatrowej w Wiźnie

GK 7614-3/6/09                                    Wizna,dn.28.08.2009r.

 

Działając na podstawie art.49 Kpa  i atr.33 ust.1, w związku z art.79 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie , udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania  na środowisko  (DEz.U Nr 199,poz.1227) zawiadamiam , że na wniosek  WINDPROJEKT  Sp.z .o.o ul.Królowej Jadwigi 20,88-100 Inowrocław Wójt Gminy Wizna  w dniu  31 lipca 2009 r.wszczął postępowanie  w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   dla przedsięwzięcia  polegającego na  budowie przyłącza linii elektrycznej kablowej  SN i  słupa energetycznego , drogi wewnętrznej z placem manewrowym  oraz jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej na działce nr 416 oraz 394(zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Wizna  gmina Wizna .

 Planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia  rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco  oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia  do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U z 2004r. Nr 257, poz.2573 z późn. zm.) dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

 Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie  jest Wójt Gminy w Wiźnie Organem biorącym udział w ocenie  oddziaływania na środowisko , właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży i Starosta Łomżyński .

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży  nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, natomiast Starosta  łomżyński  uznał potrzebę przeprowadzenia  oceny oddziaływania  przedsięwzięcia i opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wójt Gminy Wizna  nałożył na wnioskodawcę obowiązek opracowania raportu i przeprowadzenie  oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko.

 Jednocześnie zawiadamia się  o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy , składania uwag i wniosków w formie pisemnej , elektronicznej i ustnej w siedzibie Urzędu Gminy Wizna ul. Pl.Kpt.Raginisa 35 , pokój nr 11, tel. 0 86 219 60 18 wew.31 w godz. od 8-15.   w terminie 21 dni od dnia wywieszenia  niniejszego obwieszczenia .

 Zgodnie z art.49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Wizna przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 3 wrz 2009 13:32
Data opublikowania: czwartek, 3 wrz 2009 13:52
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 paź 2009 10:55
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1863 razy