BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na : rozbudowie dróg we wsi Sieburczyn – odcinek 1- o długości 319,28 m, odcinek 2 - o długości 343,71m, odcinek 3 - o długości 488,29 m , na działkach oznaczonych nr nr 342,377,399,400 .

GK  7614-4/2/09                   Wizna, dn. 11 grudnia  2009 r.

 

 

             Na podstawie art.49 w związku z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jedn. Dz.U z 2000r.Nr 98, poz.1071 , z późn. zm), oraz w związku z art.73 ust.1 ustawy z dnia  03 października 2008roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2008roku , Nr 199,poz.1227) zawiadamiam że w dniu 11 grudnia 2009 roku na wniosek  Gminy Wizna , zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację inwestycji  polegającej na : rozbudowie dróg we wsi Sieburczyn – odcinek 1- o długości 319,28 m, odcinek 2 - o długości 343,71m, odcinek 3 - o długości 488,29 m , na działkach oznaczonych nr nr 342,377,399,400 .

           Jednocześnie  informuje się , iż w terminie 7 dni  od daty  ogłoszenia niniejszego zawiadomienia  strony  zgodnie  z art.10 KPA,  mogą  przeglądać akta sprawy,uzyskać wyjaśnienia oraz składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski   w postępowaniu administracyjnym, w tutejszym  Urzędzie Gminy Wizna , ul. Pl. Kpt.Raginisa 35, pokój nr 11 , w godz. od 800 – 12 30.

Skutek doręczenia następuje po upływie 14 dni od daty  podania do publicznej wiadomości treści niniejszego zawiadomienia.

                                                                                               

                                                                                                       Wójt

 Dr inż.Zbigniew Sokołowski

 

 

Data powstania: wtorek, 22 gru 2009 11:31
Data opublikowania: wtorek, 22 gru 2009 11:36
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 lut 2010 11:06
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1524 razy