BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

GK. 7614-4/5/09/10                           Wizna dnia 22.02.2010r

 

Działając na podstawie  art.49 KPA oraz art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z 2008r) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Wizna w dniu 22.02.2010r została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa dróg gminnych: odcinek I w km 0+000 – 0+319,28, odcinek II w km 0+000- 0+343,71 i odcinek III w km 0+000 – 0+488,29 w m. Sieburczyn, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie”

 Informuje się że w Urzędzie Gminy Wizna w pokoju nr 11 można zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 Na podstawie  art. 21 ust.1 i ust. 2 pkt.9, dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tut. Urzędzie.

 Zgodnie z art.  49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 Informację umieszcza się:

1.      na tablicy ogłoszeń UG Wizna

2.      na stronie internetowej bip.wizna.pl/

3.      tablica sołectwa w Sieburczynie

 

Data powstania: czwartek, 25 lut 2010 15:14
Data opublikowania: czwartek, 25 lut 2010 15:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 mar 2010 12:45
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1798 razy