BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Budowa obory o obsadzie 60 DJP, z płytą gnojową i zbiornikiem na gnojówkę oraz płyty silosowej o powierzchni ok.240m², i zbiornikiem na ścieki socjalne o poj. ok 10,0 m³, w gospodarstwie o obsadzie docelowej ok. 80 DJP we wsi Męczki, gm. Wizna

GK 7614-3/11/10                               Wizna dnia 27.07.2010r

 

 Obwieszczenie o wydaniu decyzji 

Działając na podstawie  art.49 KPA oraz art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z 2008r. z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Witolda Mroczkowskiego zam. Męczki 1,18-430 Wizna, dnia 26.07.2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „budowa obory o obsadzie 60 DJP, z płytą gnojową i zbiornikiem na gnojówkę oraz płyty silosowej o powierzchni ok.240m², i zbiornikiem na ścieki socjalne o poj. ok 10,0 m³, w gospodarstwie o obsadzie docelowej ok. 80 DJP we wsi Męczki, gm. Wizna”

Informuje się, że w Urzędzie Gminy Wizna w pokoju nr 11 można zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Na podstawie art. 21 ust.1 i ust. 2 pkt.9, dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tut. Urzędzie.

Informację umieszcza się:
1.  na tablicy ogłoszeń UG Wizna
2.  na stronie internetowej bip.wizna.pl/

  

WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: środa, 11 sie 2010 10:30
Data opublikowania: środa, 11 sie 2010 10:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 wrz 2010 09:05
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1801 razy